Chuẩn đầu ngành Lâm nghiệp

Ngành đào tạo: Lâm nghiệp (Forestry)

            Chuyên ngành: Quản lý bảo vệ Tài nguyên môi trường rừng (Forest Resources and Environment Management)

Trình độ đào tạo: Cao đẳng

          Thời gian: 3 năm

Sau khi học xong chương trình sinh viện đạt được chuẩn đầu ra như sau:

 1. Chuẩn về kiến thức

- Kiến thức chung: Nhận thức, đánh giá sự vật, hiện tượng một cách logic, biện chứng; thực hiện đúng đắn về đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước; chấp hành nghiêm túc Pháp luật của Nhà nước, quy định của cơ quan, vận dụng được những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê Nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, các kiến thức cơ bản về pháp luật, toán học cao cấp, hóa học, sinh học... để tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập nâng cao trình độ.

- Kiến thức cơ sở ngành: áp dụng được các kiến thức cơ sở ngành về Sinh thái rừng, Sinh lý thực vật, Thực vật rừng, Đo đạc, Khí tượng thuỷ văn, Động vật rừng… để tiếp thu tốt các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn.

- Kiến thức chuyên sâu: Có kiến thức chuyên sâu về Điêu tra quy hoạch rưng, Quan lý bảo vệ rừng, Trồng rừng, Sử dụng đất, Điều tra khai thác rừng, Nông lâm kết hợp...Để áp dụng các nguyên lý cơ bản trong việc quản lý, sử dụng nguồn tài nguyên rừng hợp lý và bền vững.

 

2. Chuẩn về kỹ năng

2.1. Kỹ năng cứng

- Sử dụng thành thạo các dụng cụ, máy đo đạc, điều tra, khai thác rừng, quản lý bảo vệ rừng, thiết kế sản xuất kinh doanh và nghiên cứu khoa học trong lâm nghiệp.

- Nhận biết cây rừng, phân loại rừng, phân loại gỗ, áp dụng các nguyên lý lâm sinh cơ bản trong sinh thái rừng, trồng rừng, chọn giống lâm nghiệp, điều tra, quy hoạch, khai thác rừng, quản lý bảo vệ rừng, xây dựng các mô hình nông lâm kết hợp...

- Tổ chức các hoạt động điều tra thu thập số liệu ngoại nghiệp, thành thạo việc xử lý, tính toán nội nghiệp, viết được các báo cáo thuyết minh theo các chuyên đề trong lâm nghiệp như: Kỹ thuật lâm sinh, Điều tra quy hoạch, Khai thác rừng, Quản lý bảo vệ rừng ...

- Vận dụng tốt các nguyên lý lâm sinh vào các hoạt động sản xuất kinh doanh lâm nghiệp, xây dựng được các mô hình sử dụng bền vững tài nguyên rừng.

- Vận dụng linh hoạt các phương pháp khuyến nông, lâm để tổ chức vận động người dân sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên rừng.

2.2. Kỹ năng mềm

- Kỹ năng ngoại ngữ: Sinh viên cao đẳng hệ chính quy sau khi tốt nghiệp đạt chuẩn đầu ra Tiếng Anh 350 điểm TOEIC trở lên.

- Khả năng sử dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng trong bộ Tin học văn phòng MS-Excel, MS-Word, MS-PowerPoint … và các dịch vụ chính của Internet để xử lý và truyền thông tin. Kỹ năng tư duy và tổ chức công việc sử dụng công cụ phần mềm tin học (Mind Manager). Đạt trình độ tin học văn phòng tương đương B

- Có kĩ năng làm việc nhóm, làm việc độc lập, khả năng thích ứng với yêu cầu nghề nghiệp. Giao tiếp, đàm phán, diễn thuyết về lĩnh vực quản lý bảo vệ tài nguyên rừng. 

3. Chuẩn về thái độ

- Có lập trường tư tưởng vững vàng, yêu nghề, trung thực, có nếp sống lành mạnh.

-  Luôn có ý thức phấn đấu vươn lên về mọi mặt, có quan hệ xã hội tốt và đúng mức, có tinh thần trách nhiệm, ý thức cộng đồng và tác phong chuyên nghiệp 

4.  Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp

Tốt nghiệp cao đẳng ngành Lâm nghiệp, sinh viên có thể làm việc tại: các cơ quan quản lý Nhà nước về Nông – Lâm nghiệp và công nghiệp rừng; Tham gia xây dựng và tổ chức thực hiện quy trình kỹ thuật lâm nghiệp; các cơ quan nghiên cứu và chuyển giao công nghệ Lâm nghiệp; các Phòng Nông – Lâm huyện, các Trung tâm Khuyến nông – Khuyến Lâm; tham gia các dự án Lâm nghiêp; các tổ chức Chính phủ và phi Chính phủ trong sản xuất, kinh doanh Nông lâm nghiệp. 

5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ

- Có khả năng tự học tập, nghiên cứu khoa học theo đúng chuyên ngành đào tạo;

- Có thể học tập liên thông lên Đại học các ngành: Lâm học, Lâm nghiệp, Quản lý bảo vệ rừng, Nông lâm kết hợp.


Bài viết khác