Chuẩn đầu ra ngành Chăn nuôi

Ngành đào tạo: Chăn nuôi (Breeding)

Trình độ đào tạo: Cao đẳng

Thời gian: 3 năm

Sau khi học xong chương trình sinh viên đạt được chuẩn đầu ra như sau:

 1. Chuẩn về kiến thức

 - Kiến thức chung: Nhận thức, đánh giá sự vật, hiện tượng một cách logic, biện chứng; thực hiện đúng đắn về đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước; chấp hành nghiêm túc Pháp luật của Nhà nước, quy định của cơ quan, vận dụng được những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê Nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, các kiến thức cơ bản về pháp luật, toán học, sinh học, hóa học... để tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập nâng cao trình độ.

- Kiến thức cơ sở ngành: áp dụng được các kiến thức cơ sở ngành về sinh lý, sinh hoá, di truyền chọn giống, dinh dưỡng gia súc, thú y học, về các nguyên lý sinh học của các kỹ thuật và công nghệ chăn nuôi... để sử dụng trong học tập, khai thác nghiên cứu chuyên sâu các môn học chuyên ngành.

- Kiến thức chuyên sâu: Có kiến thức chuyên sâu về các nguyên lý sinh học của các kỹ thuật và công nghệ chăn nuôi như: Chăn nuôi gia súc, gia cầm, kiến thức thú y liên quan đến các bệnh của từng nhóm gia súc kể trên. Để áp dụng khai thác các nguyên lý cơ bản trong việc quản lý, áp dụng kỹ thuật chăn nuôi theo hướng hợp lý và bền vững.

- Kiến thức bổ trở: Có kiến thức quản trị doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, kiến thức về khuyến nông.

2. Chuẩn về kỹ năng

2.1. Kỹ năng cứng

- Xây dựng được chương trình phát triển chăn nuôi, thực hành tốt các kỹ năng nghề nghiệp thuộc kỹ thuật và công nghệ chăn nuôi thú y với ba nhóm kỹ năng chính là giống, thức ăn và thú y, thực hiện được quy trình chăn nuôi và kiểm soát bệnh tật ở cơ sở sản xuất.

- Nghiên cứu, chọn lựa và chuyển giao các kỹ thuật và công nghệ ngành chăn nuôi thú y vào sản xuất, biết tìm các giải pháp kỹ thuật và công nghệ phù hợp cho những cơ sở chăn nuôi có quy mô và trình độ khác nhau.

- Tổ chức quản lý điều hành một đơn vị sản xuất (trang trại nhỏ lẻ, doanh nghiệp) với các kỹ năng then chốt về quản lý và điều hành công tác giống, dinh dưỡng thức ăn và thú y.

- Xây dựng được mô hình chăn nuôi và đánh giá hiệu quả bền vững của mô hình ở cấp thôn bản.

2.2. Kỹ năng mềm

- Kỹ năng ngoại ngữ: Sinh viên cao đẳng hệ chính quy sau khi tốt nghiệp đạt chuẩn đầu ra Tiếng Anh 350 điểm TOEIC trở lên.

- Khả năng sử dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng trong bộ Tin học văn phòng MS-Excel, MS-Word, MS-PowerPoint … và các dịch vụ chính của Internet để xử lý và truyền thông tin. Kỹ năng tư duy và tổ chức công việc sử dụng công cụ phần mềm tin học (Mind Manager). Đạt trình độ tin học văn phòng tương đương B

- Giao tiếp và làm việc được theo nhóm, phát hiện và giải quyết vấn đề nảy sinh trong lĩnh vực chuyên môn đảm nhận.

3. Thái độ

- Có ý thức trách nhiệm công dân, có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, sẵn sàng nhận nhiệm vụ.

- Yêu ngành chăn nuôi thú y, có tính hòa đồng, kiên nhẫn, năng động và sáng tạo. biết khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ.

- Có phương pháp làm việc khoa học, vừa biết độc lập tác chiến trong lao động nghề nghiệp vừa biết xâm nhập thực tế để hiểu biết sâu sắc hoàn cảnh của cơ sở sản xuất nhằm khai thác các tiềm năng của đơn vị phục vụ cho hiệu quả sản xuất tốt nhất.

4. Vị trí và khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp

- Làm việc tại các cơ quan quản lý và chỉ đạo sản xuất nông nghiệp (sở ban ngành quản lý Nhà nước về chăn nuôi thú y và nông nghiệp)

- Các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh chăn nuôi.

- Các Trường Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp, Trường Dạy nghề; Tổ chức Chính phủ và phi Chính phủ có liên quan đến quản lý nông nghiệp và chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi, các tổ chức triển khai thực hiện các dự án sản xuất chăn nuôi ở cơ sở.

 5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

- Có khả năng tiếp tục học tập liên thông trình độ đại học ngành chăn nuôi, chăn nuôi thú y.

- Có khả năng tự học nâng cao trình độ để đảm nhận tốt những nhiệm vụ về quản lý và chuyên môn nghiệp vụ.


Bài viết khác