Chuẩn đầu ra ngành Kế toán

Ngành đào tạo: Kế toán (Accounting)

           Trình độ đào tạo: Cao đẳng

            Thời gian: 3 năm

Sau khi học xong chương trình sinh viện đạt được chuẩn đầu ra như sau:

 1. Chuẩn về kiến thức:

-Kiến thức chung: Có thế giới quan, nhân sinh quan đúng đắn và có khả năng nhận thức, đánh giá sự vật, hiện tượng một cách logic, biện chứng; có hiểu đúng đắn về đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước; chấp hành nghiêm túc Pháp luật của Nhà nước, quy định của cơ quan, vận dụng được những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lê Nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh để giải quyết các công việc mà sinh viên đảm nhận.

- Kiến thức cơ sở ngành: Có kiến thức cơ bản về khối ngành kinh tế - quản trị kinh doanh, kiến thức cơ sở ngành kế toán làm nền tảng để nghiên cứu các môn học nghiệp vụ thuộc ngành kế toán.

- Kiến thức chuyên sâu: Năng lực thực hành nghề kế toán, hiểu và vận dụng pháp luật kế toán.

 2. Chuẩn về kỹ năng

2.1. Kỹ năng cứng

-  Kiểm tra, phân tích và đánh giá được công tác tài chính kế toán của doanh nghiệp.

- Thực hành thành thạo về nghiệp vụ kế toán từ khâu lập chứng từ, ghi sổ kế toán đến việc lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế.

- Phân tích tình hình tài chính, tham mưu cho lãnh đạo doanh nghiệp những ý kiến nhằm cải tiến công tác kế toán và quản lý tài chính của doanh nghiệp  một cách có hiệu quả và đúng pháp luật.

2.2. Kỹ năng mềm

- Kỹ năng ngoại ngữ: Sinh viên cao đẳng hệ chính quy sau khi tốt nghiệp đạt chuẩn đầu ra Tiếng Anh 350 điểm TOEIC trở lên.

- Khả năng sử dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng trong bộ Tin học văn phòng MS-Excel, MS-Word, MS-PowerPoint … và các dịch vụ chính của Internet để xử lý và truyền thông tin. Kỹ năng tư duy và tổ chức công việc sử dụng công cụ phần mềm tin học (Mind Manager). Đạt trình độ tin học văn phòng tương đương B

- Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán doanh nghiệp để quản lý nghiệp vụ kế toán.

- Có kỹ năng giao tiếp, làm việc theo nhóm, sử dụng được tiếng anh trong giao tiếp liên quan đến lĩnh vực kế toán.

 

 3. Chuẩn về thái độ

- Có đạo đức nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật lao động và tôn trọng nội quy của cơ quan, doanh nghiệp…

 - Ý thức cộng đồng và tác phong công nghiệp, trách nhiệm công dân, làm việc theo nhóm và làm việc độc lập.

- Có tinh thần cầu tiến, hợp tác và giúp đỡ đồng nghiệp.

 

4. Ví trí làm việc sau tốt nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp ngành kế toán có thể làm công tác kế toán ở tất cả các “ Phần hành kế toán’’ cho đến “Kế toán tổng hợp’’ trong các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh.

 5. Khả năng học tập nâng cao trình độ sau khi ra trường:

- Có khả năng tự học tập, nghiên cứu khoa học theo đúng chuyên ngành đào tạo.

- Có thể tham gia các khóa đào tạo liên thông lên đại học khối các ngành kinh tế.

 


Bài viết khác