Chuẩn đầu ra ngành Quản lý đất đai

Ngành đào tạo: Quản lý đất đai (Land management)

          Trình độ đào tạo: Cao đẳng

          Thời gian: 3 năm

Sau khi học xong chương trình sinh viện đạt được chuẩn đầu ra như sau:

1. Chuẩn về kiến thức

- Kiến thức chung: Nhận thức, đánh giá sự vật, hiện tượng một cách logic, biện chứng; thực hiện đúng đắn về đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước; chấp hành nghiêm túc Pháp luật của Nhà nước, quy định của cơ quan, vận dụng được những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê Nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, các kiến thức cơ bản về pháp luật, toán học cao cấp... để tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập nâng cao trình độ.

- Kiến thức cơ sở ngành:  áp dụng được các kiến thức cơ sở ngành về Quản lý nhà nước đất đai, Thổ nhưỡng, Đo đạc, Bản đồ địa chính, Pháp luật đất đai, Canh tác học, Đánh giá đất... để sử dụng trong học tập, khai thác nghiên cứu chuyên sâu các môn học chuyên ngành.

- Kiến thức chuyên sâu: Nhận thức các kiến thức chuyên sâu về Quy hoạch sử dụng đất, Quy hoạch đô thị, Quy hoạch phát triển nông thôn, Định giá đất, Đánh giá đất đai, Thuế nhà đất, Thanh tra kiểm tra đất đai, Thống kê đất đai, kiến thức chuyên sâu về sử dụng phần mềm quản lý đất đai...Để áp dụng khai thác các nguyên lý cơ bản trong việc quản lý, sử dụng nguồn tài nguyên đất đai theo hướng tiết kiệm, hợp lý và bền vững.

- Kiến thức bổ trợ: Sử dụng được các kiến thức cơ bản về địa lý kinh tế, kinh tế vi mô để hỗ trợ tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn.

2. Chuẩn về kỹ năng

2.1. Kỹ năng cứng

- Sử dụng được công nghệ tin học để tổ chức, thực hành đo đạc, biên tập thành lập bản đồ địa chính các loại.

- Lập và xây dựng được dự án quy hoạch sử dụng đất; quy hoạch đô thị, quy hoạch phát triển nông thôn, lập và kiểm tra hồ sơ địa chính các loại...

- Thực hiện công tác định giá đất, viết báo cáo định giá, đánh giá đất phục vụ cho công tác quản lý nhà nước về đất đai.

- Tổng hợp và phân tích được biến động đất đai từ đó dự báo được nhu cầu sử dụng các loại đất, minh họa kết quả quy hoạch đất đai trên bản đồ.

- Sử dụng được phần mềm MicroStation, Famis để thực hiện công tác biên tập, biên vẽ bản đồ, thống kê kiểm kê đất đai.

2.2. Kỹ năng mềm

- Kỹ năng ngoại ngữ: Sinh viên cao đẳng hệ chính quy sau khi tốt nghiệp đạt chuẩn đầu ra Tiếng Anh 350 điểm TOEIC trở lên.

- Khả năng sử dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng trong bộ Tin học văn phòng MS-Excel, MS-Word, MS-PowerPoint … và các dịch vụ chính của Internet để xử lý và truyền thông tin. Kỹ năng tư duy và tổ chức công việc sử dụng công cụ phần mềm tin học (Mind Manager). Đạt trình độ tin học văn phòng tương đương B

- Có kĩ năng làm việc nhóm, làm việc độc lập, khả năng thích ứng với yêu cầu nghề nghiệp.

- Có khả năng giao tiếp, đàm phán, diễn thuyết về lĩnh vực quản lý sử dụng đất.

 3. Chuẩn về thái độ

- Có lập trường và quan điểm vững vàng về chủ nghĩa Mác-Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Nắm vững và vận dụng sáng tạo các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước vào lĩnh vực quản lý, quy hoạch và giải quyết các tranh chấp về đất đai.

 - Có phẩm chất đạo đức, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các qui định tại nơi làm việc, trung thực và có tính kỷ luật cao, tỷ mỹ chính xác, sẵn sàng đảm nhiệm các công việc được giao ở nơi làm việc.

4. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp

- Làm việc tại các cơ quan hành chính nhà nước về lĩnh vực quản lý đất đai: ủy ban nhân dân phường, xã và cấp hành chính tương đương; Phòng tài nguyên và môi trường quận huyện; Sở Tài nguyên Môi trường các tỉnh, thành phố.

- Làm việc tại các Công ty dịch vụ địa chính, Trắc địa, Đoàn đo đạc lập bản đồ.

- Làm việc tại các dự án liên quan đến đất đai và bất động sản.

 5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ

- Có khả năng tiếp tục học tập, nghiên cứu liên thông ở trình độ đại học ngành Quản lý đất đai, Quản lý tài nguyên, Khoa học đất, Quản lý thị trường bất động sản...

 - Có khả năng tự học nâng cao trình độ để đảm nhận tốt những nhiệm vụ về quản lý và chuyên môn nghiệp vụ


Bài viết khác