chuẩn đầu ra ngành Quản trị kinh doanh

Ngành đào tạo: Quản trị kinh doanh

Tên tiếng anh: Integrated Business Management

Trình độ đào tạo: Cao đẳng

Thời gian đào tạo: 3 năm

Sau khi học xong chương trình sinh viên đạt được chuẩn đầu ra như sau:

1. Chuẩn về kiến thức

-Kiến thức chung: Có thế giới quan, nhân sinh quan đúng đắn và có khả năng nhận thức, đánh giá sự vật, hiện tượng một cách logic, biện chứng; có nhận thức đúng đắn về đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước; chấp hành nghiêm túc Pháp luật của Nhà nước, quy định của cơ quan, vận dụng được những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lê Nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh để giải quyết các công việc mà sinh viên đảm nhận.

- Kiến thức cơ sở ngành: Nhận biết và vận dụng các quy luật cơ bản trong lĩnh vực kinh tế, xã hội, tự nhiên và nhân văn. Liên kết và áp dụng các kiến thức cơ sở về khoa học quản trị, các công cụ dành cho nhà quản trị làm nền tảng nghiên cứu chuyên môn, nghiệp vụ.

- Kiến thức chuyên ngành: Vận dụng kiến thức vào thực tiễn về tâm lý con người, quản trị nhân sự, quản lý chất lượng sản phẩm và hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000, quản trị tài chính doanh nghiệp, quản trị kinh doanh thương mại quốc tế. Tổng hợp toàn bộ quy trình quản trị doanh nghiệp từ tạo lập doanh nghiệp đến phân tích hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Thực hành xây dựng văn hóa doanh nghiệp.

2. Chuẩn về kỹ năng

2.1. Kỹ năng cứng

- Dự báo và phân tích được những biến động của môi trường kinh doanh. Từ đó, lập và soạn thảo, đề xuất kế hoạch, chương trình, dự án, chiến lược kinh doanh.

- Tổ chức quá trình sản xuất, quá trình cung ứng, quá trình phân phối, các hoạt động marketing, tổ chức hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ở cấp cơ sở.

- Tuyển dụng nhân sự và tổ chức chương trình đào tạo nguồn nhân lực, tính lương và trả lương cho người lao động trong tổ chức.

- Điều hành, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các kế hoạch kinh doanh cấp cơ sở, đề xuất các biện pháp khắc phục cho các nhà quản trị cấp cao.

2.2. Kỹ năng mềm

- Kỹ năng ngoại ngữ: Sinh viên cao đẳng hệ chính quy sau khi tốt nghiệp đạt chuẩn đầu ra Tiếng Anh 350 điểm TOEIC trở lên.

- Khả năng sử dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng trong bộ Tin học văn phòng MS-Excel, MS-Word, MS-PowerPoint … và các dịch vụ chính của Internet để xử lý và truyền thông tin. Kỹ năng tư duy và tổ chức công việc sử dụng công cụ phần mềm tin học (Mind Manager). Đạt trình độ tin học văn phòng tương đương B

- Soạn thảo thành thạo các văn bản kinh tế.

- Có khả năng làm việc độc lập, điều hành và làm việc theo nhóm.

- Thực hiện việc giao tiếp tốt đối với đối tác kinh doanh, với khách hàng, tư vấn và chăm sóc khách hàng.

3. Thái độ

- Có phẩm chất đạo đức, hiểu biết, sống và làm việc theo pháp luật, có trách nhiệm công dân.

- Tinh thần trách nhiệm cá nhân và tinh thần trách nhiệm cộng đồng, đạo đức nghề nghiệp, tinh thần yêu nước, gắn bó và phục vụ cộng đồng, có tinh thần cầu tiến, hợp tác và giúp đỡ đồng nghiệp;

- ý thức tổ chức kỷ luật lao động và tác phong công nghiệp, phương pháp làm việc khoa học, yêu nghề, Các giá trị đạo đức kinh doanh và giá trị nghề nghiệp, ý thức về những vấn đề đương đại, hiểu rõ vai trò của đạo đức và văn hoá kinh doanh. 

- Tính kỷ luật, tôn trọng nội quy của doanh nghiệp và tổ chức, tinh thần cải tiến trong công việc được giao, lòng say mê khoa học và tự rèn luyện nâng cao phẩm chất chính trị và năng lực chuyên môn.

 4. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp

- Nhân viên, cán bộ lãnh đạo cấp trung và cấp cơ sở trong các loại hình doanh nghiệp của nền kinh tế, các tổ chức phi lợi nhuận, tổ chức xã hội, tổ chức phi chính phủ. Cụ thể, làm việc trong phòng marketing, nhân viên thị trường, phòng tổ chức - hành chính (phòng nhân sự), phòng kinh doanh, phòng chất lượng…

- Tự tạo lập doanh nghiệp hoặc tự tìm kiếm cơ hội kinh doanh riêng cho bản thân.

5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp:

- Có khả năng tự học tập, nghiên cứu khoa học theo đúng chuyên ngành Quản trị kinh doanh tổng hợp.

- Có thể học tập liên thông lên Đại học các ngành: Quản trị kinh doanh, Kế toán, Kinh tế, Tài chính - Ngân hàng.


Bài viết khác