Chuẩn đầu ra ngành Tài chính ngân hàng

Ngành đào tạo: Tài chính ngân hàng (Finance and Banking)

          Chuyên ngành: Tài chính doanh nghiệp (Corporate Finance)

          Trình độ đào tạo: Cao đẳng

          Thời gian: 3 năm

Sau khi học xong chương trình sinh viện đạt được chuẩn đầu ra như sau:

1. Chuẩn về kiến thức

-Kiến thức chung: Có thế giới quan, nhân sinh quan đúng đắn và có khả năng nhận thức, đánh giá sự vật, hiện tượng một cách logic, biện chứng; có nhận thức đúng đắn về đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước; chấp hành nghiêm túc Pháp luật của Nhà nước, quy định của cơ quan, vận dụng được những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lê Nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh để giải quyết các công việc mà sinh viên đảm nhận.

- Kiến thức cơ sở: Có kiến thức cơ sở ngành kinh tế về Kinh tế vi mô, Pháp luật kinh tế, Nguyên lý kế toán, Tài chính tiền tệ, Quản trị học, Marketing…làm nền tảng để nghiên cứu các môn nghiệp vụ thuộc ngành Tài chính ngân hàng.

- Kiến thức chuyên ngành: Kiến thức chuyên sâu để giải thích được các nguyên lý căn bản về tài chính, hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. áp dụng được hệ thống các văn bản pháp luật, chế độ, chính sách về tài chính, kế toán, thuế, bảo hiểm có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Lập và triển khai được các kế hoạch có liên quan đến hoạt động tài chính doanh nghiệp. Vận dụng được các phương pháp và các công cụ phân tích tài chính doanh nghiệp phù hợp.

2. Chuẩn về kỹ năng

2.1. Kỹ năng cứng

- Vận dụng và chủ động thực hiện các chế độ, các chuẩn mực, chính sách, quy định của pháp luật về quản lý kế toán, tài chính, thuế, bảo hiểm trong hoạt động của doanh nghiệp.

- Phân tích, đánh giá, lập và triển khai kế hoạch tài chính của doanh nghiệp.

- Tư vấn, giám sát, đề xuất giải pháp tài chính phục vụ cho mục tiêu của doanh nghiệp.

- Áp dụng các biện pháp phòng ngừa, hạn chế rủi ro tài chính.

- Sử dụng toán học, các phương pháp lượng hóa và thống kê trong lĩnh vực Tài chính - ngân hàng.

- Thẩm định về mặt tài chính và lựa chọn các dự án đầu tư.

- Thực hành các nghiệp vụ của ngân hàng thương mại, quản lý tài chính công, quản lý dự án.

- Tiếp thu những tiến bộ kỹ thuật mới trong quản lý kinh tế và hội nhập quốc tế.

2.2. Kỹ năng mềm

- Kỹ năng ngoại ngữ: Sinh viên cao đẳng hệ chính quy sau khi tốt nghiệp đạt chuẩn đầu ra Tiếng Anh 350 điểm TOEIC trở lên.

- Khả năng sử dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng trong bộ Tin học văn phòng MS-Excel, MS-Word, MS-PowerPoint … và các dịch vụ chính của Internet để xử lý và truyền thông tin. Kỹ năng tư duy và tổ chức công việc sử dụng công cụ phần mềm tin học (Mind Manager). Đạt trình độ tin học văn phòng tương đương B

- Kỹ năng ứng xử và giao tiếp, đàm phán, làm việc theo nhóm.

3. Chuẩn về thái độ

- Có phẩm chất đạo đức cá nhân và đạo đức nghề nghiệp, có tinh thần trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm cộng đồng.

- Chủ động, sáng tạo, cầu tiến trong công việc.

- Có phương pháp làm việc khoa học, cẩn thận biết phân tích và giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn ngành Tài chính ngân hàng.

- Có ý thức kỷ luật lao động tại nơi làm việc và cộng đồng.

- Ý thức phối hợp, hợp tác, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với đồng nghiệp.

4. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp

Tốt nghiệp cao đẳng ngành Tài chính ngân hàng, sinh viên có thể làm việc tại các cơ quan tài chính và thuế do Nhà nước quản lý, các doanh nghiệp trong và ngoài nước, các ngân hàng thương mại, công ty chứng khoán, công ty tài chính, công ty cho thuê, quỹ tín dụng, các tổ chức kinh tế khác. Ngoài ra, Sinh viên có thể đảm nhận việc tư vấn tài chính, tư vấn ngân hàng hoặc tư vấn chứng khoán….theo đơn đặt hàng hoặc thực hiện các dịch vụ ngân hàng khác

5. Khả năng học tập nâng cao trình độ

- Có khả năng tự học tập, nghiên cứu khoa học theo đúng chuyên ngành đào tạo;

- Có thể học tập liên thông lên Đại học các ngành: Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Kế toán, Tài chính- Ngân hàng để phát triển trình độ nghiệp vụ chuyên môn.


Bài viết khác