Chuẩn đầu ra Đại học ngành Kinh tế

CHUẨN ĐẦU RA

Ngành đào tạo:                     Kinh tế

Trình độ đào tạo:                 Đại học

Thời gian đào tạo:               4 năm

 

Sau khi học xong chương trình sinh viên đạt được chuẩn đầu ra như sau:

1. Về kiến thức

Sinh viên tốt nghiệp ngành Kinh tế đạt chuẩn kiến thức sau:

- Đạt chuẩn về kiến thức giáo dục đại cương theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với ngành Kinh tế, nắm vững những nguyên lý, quy luật tự nhiên - xã hội; có kiến thức về lý luận chính trị, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội nhân văn ở trình độ đại học.

- Có kiến thức hiểu biết chung về các lĩnh vực luật pháp, lịch sử, văn hóa xã hội, và có năng lực vận dụng kiến thức vào công tác chuyên môn.

- Có kiến thức cơ bản về kinh tế, kinh doanh và ngoại ngữ để phát triển kiến thức chuyến ngành Kinh tế học và khả năng vận dụng vào thực tiễn.

- Có kiến thức sâu rộng, hiện đại về kinh tế vĩ mô và vi mô; có khả năng vận dụng các lý thuyết kinh tế để phân tích, đánh giá các hoạt động kinh tế và dự báo những biến động của nền kinh tế.

- Có khả năng tổ chức, quản lý các hoạt động sản xuất kinh doanh, xây dựng và tổ chức các chương trình, dự án phát triển kinh tế xã hội; có khả năng phát hiện và giải quyết những vấn đề thuộc chuyên ngành đào tạo.

- Nắm vững những kiến thức chuyên sâu và thực tiễn về kinh tế và quản lý thương mại, bao gồm những kiến thức chuyên sâu và thực tiễn về kinh tế doanh nghiệp, những kiến thức về kinh tế và quản lý của một số lĩnh vực tiêu biểu như: tài chính, ngân hàng, chứng khoán, du lịch...

- Có kiến thức bổ trợ và phát triển sang các ngành đào tạo khác của trường Đại học Kinh tế Nghệ An và các trường thuộc khối ngành Kinh tế và bao gồm những kiến thức về kế toán - kiểm toán, tài chính - ngân hàng, kinh tế và quản trị kinh doanh.

2. Về kỹ năng  

Sinh viên tốt nghiệp đạt chuẩn các kỹ năng chung căn bản của ngành Kinh tế. Cụ thể:

2.1. Kỹ năng cứng

- Kỹ năng thu thập thông tin, phân tích và dự báo tình hình kinh tế, thương mại và thị trường.

- Kỹ năng phân tích và đánh giá tác động của các công cụ quản lý nhà nước đối với thị trường, thương mại và môi trường kinh tế vĩ mô.

- Kỹ năng tổng hợp và lập báo cáo các vấn đề nghiên cứu về kinh tế, thương mại và quản lý.

- Kỹ năng nghiên cứu và phân tích các vấn đề kinh tế, hiệu quả sử dụng các nguồn lực của doanh nghiệp.

- Kỹ năng sử dụng các phương pháp định lượng và định tính trong phân tích các vấn đề kinh tế và quản lý thương mại.

2.2. Kỹ năng mềm

- Kỹ năng ngoại ngữ: Sinh viên đại học hệ chính quy sau khi tốt nghiệp đạt chuẩn đầu ra Tiếng Anh 400 điểm TOEIC trở lên.

- Kỹ năng tin học: Đạt trình độ tin học văn phòng tương đương B, có kỹ năng giải quyết các vấn đề chuyên môn bằng các ứng dụng phần mềm của Microsoft Office, sử dụng hiệu quả phần mềm ứng dụng phục vụ chuyên môn trong môi trường Internet. Đồng thời có thể sử dụng phần mềm chuyên dùng cho ngành đào tạo theo quy định của trường Đại học Kinh tế Nghệ An.

- Kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả trong nghiên cứu và giải quyết các vấn đề về kinh tế và quản lý thương mại.

- Kỹ năng giao tiếp và truyền thông các vấn đề về kinh tế và quản lý thương mại; Diễn đạt các vấn đề kinh tế và quản lý thương mại bằng văn bản và thuyết trình.

-  Kỹ năng thuyết trình, trình bày ý tưởng; kỹ năng viết báo cáo, thiết lập, bảo vệ dự án và thẩm định dự án.

- Kỹ năng làm việc nhóm và năng lực giải quyết vấn đề độc lập.

3. Về thái độ

Sinh viên sau khi tốt nghiệp phải đạt được các chuẩn về thái độ, hành vi sau:

- Có phẩm chất đạo đức tốt, có hiểu biết, sống và làm việc theo pháp luật, có trách nhiệm công dân, có bản lĩnh chính trị vững vàng. Luôn đề cao ý thức nghề nghiệp.

- Có ý thức quan tâm đến cộng đồng. Tích cực phát hiện và tham gia giải quyết những vấn đề mà thực tiễn kinh tế và thương mại của doanh nghiệp cũng như của nền kinh tế Việt Nam đang đặt ra.

-  Khả năng tự lập, chủ động trong học tập và nghiên cứu. Có khả năng cập nhật kiến thức, sáng tạo trong công việc, có bản lĩnh và tinh thần học tập vươn lên khẳng định năng lực bản thân.

- Tác phong làm việc khoa học và chuyên nghiệp, tư duy năng động, coi trọng hiệu quả công việc. Có năng lực làm việc trong môi trường có nhiều áp lực của cạnh tranh, hội nhập và phát triển.

4. Vị trí việc làm của người học sau khi tốt nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp và đạt chuẩn đầu ra ngành Kinh tế của Trường Đại học Kinh tế Nghệ An có cơ hội và khả năng làm việc trong cơ quan, doanh nghiệp và tổ chức kinh tế thuộc các thành phần kinh tế:

- Các viện nghiên cứu và cơ sở đào tạo về kinh tế.

- Các trung tâm nghiên cứu và tư vấn về kinh tế.

- Tự thành lập doanh nghiệp hoặc tổ chức kinh tế theo qui định của pháp luật.

- Các cơ quan kinh tế Nhà nước ở Trung ương và địa phương.

- Các trường Đại học, các tổ chức tư vấn về các vấn đề kinh tế vĩ mô và vi mô.

- Làm việc trong các ngành và lĩnh vực kinh tế; trong các doanh nghiệp, các công ty, các tổ chức tài chính tín dụng,...

5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường

Trên nền tảng các kiến thức và kỹ năng đã được trang bị, sinh viên sau khi tốt nghiệp có khả năng:

- Tiếp tục học tập ở bậc cao hơn (Thạc sĩ, Tiến sĩ) trong nước và các cơ sở đào tạo nước ngoài.

- Liên thông sang các ngành đào tạo khác ở trình độ đại học.

 

Tags:

Tuyển sinh trường DHKT Nghệ An

Đăng ký TS trực tuyến

Liên kết

Video về trường

Thư viện hình ảnh

Trung tâm dạy trẻ tự kỷ tại Nghệ An
K+ tại vinh