Chuẩn đầu ra Đại học ngành Lâm nghiệp

CHUẨN ĐẦU RA

Ngành đào tạo:                     Lâm nghiệp

Trình độ đào tạo:                 Đại học

Thời gian đào tạo:               4 năm

Sau khi học xong chương trình sinh viên đạt được chuẩn đầu ra như sau:

1. Về kiến thức

- Nhận thức, đánh giá sự vật, hiện tượng một cách logic, biện chứng; thực hiện đúng đắn về đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước; chấp hành nghiêm túc Pháp luật của Nhà nước, quy định của cơ quan, vận dụng được những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê Nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, các kiến thức cơ bản về pháp luật, toán học cao cấp, hóa học, sinh học... để tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập nâng cao trình độ.

- Áp dụng được kiến thức cơ sở lâm sinh (khí tượng thủy văn rừng, đo đạc lâm nghiệp, đất lâm nghiệp, cây rừng, thống kê ứng dụng trong lâm nghiệp, lâm học...), kiến thức chuyên ngành lâm nghiệp (côn trùng rừng, bệnh cây rừng, giống cây rừng, trồng rừng, điều tra rừng, quy hoạch lâm nghiệp, sản lượng rừng ...) và kiến thức bổ trợ (gồm kinh tế lâm nghiệp, quản lý doanh nghiệp lâm nghiệp, lâm nghiệp xã hội, lửa rừng, nông lâm kết hợp, trồng rừng đặc sản, rừng phòng hộ, rừng ngập mặn, khoa học gỗ, máy và công cụ lâm nghiệp, khai thác lâm sản...) trong điều tra tài nguyên rừng, đề ra và thực hiện biện pháp kỹ thuật lâm sinh tạo rừng, chăm sóc nuôi dưỡng, khai thác, quản lý bảo vệ rừng;

- Áp dụng được phương pháp nghiên cứu khoa học trong lâm nghiệp, các nguyên lý cơ bản trong việc quản lý, khai thác, bảo vệ các nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường sinh thái, bảo vệ và phát triển bền vững tài nguyên rừng.

 

2. Về kỹ năng

2.1. Kỹ năng cứng

- Lập và triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh, nghiên cứu khoa học trong lâm nghiệp;

- Sử dụng thành thạo các phương pháp điều tra, đánh giá và phân tích tài nguyên rừng, thiết kế sản xuất, xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh rừng;

- Tổ chức các hoạt động điều tra thu thập số liệu ngoại nghiệp, thành thạo việc xử lý, tính toán nội nghiệp, viết được các báo cáo thuyết minh theo các chuyên đề trong lâm nghiệp như: Kỹ thuật lâm sinh, Điều tra quy hoạch, Khai thác rừng, Quản lý bảo vệ rừng ...

- Tư vấn các vấn đề chuyên môn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, nghiên cứu khoa học trong lâm nghiệp;

- Tư vấn, phổ cập và chuyển giao kỹ thuật lâm nghiệp, thiết kế, chỉ đạo thực hiện các biện pháp kỹ thuật xây dựng và phát triển tài nguyên rừng; điều tra, đánh giá tài nguyên rừng, quy hoạch lâm nghiệp và quản lý sử dụng đất; chuyển giao tiến bộ kỹ thuật và công nghệ lâm nghiệp; tham gia đào tạo bồi dưỡng cán bộ trung học, công nhân trong lĩnh vực chuyên môn;

2.2. Kỹ năng mềm

- Kỹ năng ngoại ngữ: Sinh viên đại học hệ chính quy sau khi tốt nghiệp đạt chuẩn đầu ra Tiếng Anh 400 điểm TOEIC trở lên.

- Kỹ năng tin học: Đạt trình độ tin học văn phòng tương đương B, có kỹ năng giải quyết các vấn đề chuyên môn bằng các ứng dụng phần mềm của Microsoft Office, sử dụng hiệu quả phần mềm ứng dụng phục vụ chuyên môn trong môi trường Internet. Đồng thời có thể sử dụng phần mềm chuyên dùng cho ngành đào tạo theo quy định của trường Đại học Kinh tế Nghệ An.

- Có kĩ năng làm việc nhóm, làm việc độc lập, khả năng thích ứng với yêu cầu nghề nghiệp. Giao tiếp, đàm phán, diễn thuyết về lĩnh vực quản lý lâm nghiệp.

3. Về thái độ

- Phẩm chất đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp cao;

- Thái độ làm việc nghiêm túc, có ý thức vượt khó vươn lên trong học tập bồi dưỡng nâng cao trình độ và công tác;

-  Luôn có ý thức phấn đấu vươn lên về mọi mặt, có quan hệ xã hội tốt và đúng mức, có tinh thần trách nhiệm, ý thức cộng đồng và tác phong chuyên nghiệp

4. Vị trí việc làm của người học sau khi tốt nghiệp

Sau khi học xong chương trình này, người học có khả năng:

- Làm việc tốt tại các doanh nghiệp lâm nghiệp;

- Làm việc tốt tại các cơ quan quản lý về lâm nghiệp;

- Làm việc tốt tại các cơ quan nghiên cứu và đào tạo lâm nghiệp;

- Làm việc tốt tại các Trung tâm Khuyến nông – Khuyến Lâm; các dự án Lâm nghiêp; các tổ chức Chính phủ và phi Chính phủ trong sản xuất, kinh doanh Nông lâm nghiệp.

 

 

5. Khả năng học tập và nâng cao trình độ

- Có thể tiếp tục học Thạc sĩ, Tiến sĩ các chuyên ngành liên quan như: Lâm nghiệp, Lâm sinh, Lâm học, Điều tra tài nguyên rừng, Quản lý tài nguyên rừng...

- Liên thông sang các ngành đào tạo khác ở trình độ đại học.

- Học tập, nghiên cứu chuyển đổi nhanh để làm việc được ở các các lĩnh vực có liên quan trồng trọt, quản lý tài nguyên môi trường, công nghệ sinh học nông nghiệp;

- Học tập, nghiên cứu chuyển đổi nhanh để làm việc được ở các cơ quan quản lý, nghiên cứu, đào tạo về nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Tags:

Tuyển sinh trường DHKT Nghệ An

Đăng ký TS trực tuyến

Liên kết

Video về trường

Thư viện hình ảnh

Trung tâm dạy trẻ tự kỷ tại Nghệ An
K+ tại vinh