Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường, năm học 2019-2020

Biểu mẫu 19

   ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGHỆ AN

THÔNG BÁO

Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học năm học 2019 – 2020

  1. Công khai thông tin về diện tích đất, tổng diện tích sàn xây dựng:

STT

Nội dung

Diện tích (m2)

Hình thức sử dụng

Sở hữu

Liên kết

Thuê

1

Tổng diện tích đất cơ sở đào tạo quản lý sử dụng

 

 

 

 

 

Trong đó:

 

 

 

 

a

Trụ sở chính

15.700 

x

 

 

b

Phân hiệu tại...

 

 

 

 

c

Cơ sở 2 tại...

 

 

 

 

2

Tổng diện tích sàn xây dựng phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học

 

 

 

 

 

Trong đó:

 

 

 

 

a

Trụ sở chính

20.175 

x

 

 

b

Phân hiệu tại...

 

 

 

 

c

Cơ sở 2 tại...

 

 

 

 

B. Công khai thông tin về các phòng thí nghiệm, phòng thực hành, xưởng thực tập, nhà tập đa năng, hội trường, phòng học, thư viện, trung tâm học liệu:

STT

Tên

Số lượng

Mục đích sử dụng

Đối tượng sử dụng

Diện tích sàn xây dựng (m2)

Hình thức sử dụng

Sở hữu

Liên kết

Thuê

1

Phòng thí nghiệm

 

Sinh viên

 

448 

 

 

2

Phòng thực hành.

 

Sinh viên

 

300 

 

 

3

Xưởng thực tập

 

 

Sinh viên

 

 

 

 

 

4

Nhà tập đa năng

 1

 

Sinh viên

 

540 

 

 

5

Hội trường

 5

 

Sinh viên

 

600 

 

 

6

Phòng học ngoại ngữ

 

Sinh viên

 

120 

 

 

7

Phòng học đa phương tiện.

12

 

 

Sinh viên

 

600 

 

 

8

Thư viện/trung tâm học liệu

 3

 

Sinh viên

 

324 

 X

 

 

9

Trung tâm học liệu...

 

 

Sinh viên

 

 

 

 

 

10

Phòng máy tính

 10

 

Sinh viên

 

980 

 X

 

 

 

C. Công khai thông tin về học liệu (sách, tạp chí, e-book, cơ sở dữ liệu điện tử) của thư viện và trung tâm học liệu:

 

STT

Tên

Số lượng

1

Số phòng đọc

2

Số chỗ ngồi đọc

 500

3

Số máy tính của thư viện

 50

4

Số lượng đầu sách, tạp chí, e-book, cơ sở dữ liệu trong thư viện (đầu sách, tạp chí)

 4430

5

Số thư viện điện tử liên kết ngoài trường

 

 

D. Diện tích đất/sinh viên; diện tích sàn/sinh viên:

STT

Tên

Tỷ lệ

1

Diện tích đất/sinh viên

11,4

2

Diện tích sàn/sinh viên

 14,6

 

 

 

 

 


Bài viết khác