Công khai tài chính 2013-2014

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN    

     TRƯỜNG ĐH KINH TẾ NGHỆ AN

 

Biểu mẫu 24

(Kèm theo công văn số 8448/BGDĐT-KHTC  ngày 22 tháng 11 năm 2013

 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

THÔNG BÁO

Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng

Năm học 2013-2014

 

 

 

Đơn vị

Số lượng

I

Học phí hệ chính quy chương trình đại trà năm học 2013-2014

Triệu đồng/năm

 

1

Tiến sỹ

 

 

2

Thạc sỹ

 

 

3

Đại học

 

 

4

Cao đẳng

 

3,4

II

Học phí hệ chính quy chương trình khác năm học 2013-2014

Triệu đồng/năm

 

1

Tiến sỹ

 

 

2

Thạc sỹ

 

 

3

Đại học

 

 

4

Cao đẳng

 

 

...

...

 

 

III

Học phí hệ vừa làm vừa học tại trường năm học 2013-2014

Triệu đồng/năm

 

1

Tiến sỹ

 

 

2

Thạc sỹ

 

 

3

Đại học

 

 

4

Cao đẳng

 

 

IV

Tổng thu năm 2012

Tỷ đồng

43,9

1

Từ Ngân sách

 

23,3

2

Từ học phí, lệ phí

 

17,8

3

Từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ

 

 

4

Từ nguồn khác.

 

2,8


Bài viết khác