Công khai tài chính 2015-2016

THÔNG BÁO

Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học
Năm học 2015-2016

 

TT Nội dung Đơn vị tính Học phí 1SV/năm
I Học phí hệ chính quy chương trình
đại trà năm học 2016-2017
triệu đồng/năm   
1 Tiến sỹ triệu đồng/năm   
2 Thạc sỹ triệu đồng/năm   
3 Chuyên khoa Y cấp II triệu đồng/năm   
4 Đại học triệu đồng/năm  4.8
5 Chuyên khoa Y cấp I triệu đồng/năm   
6 Cao đẳng triệu đồng/năm  3.8
7 Trung cấp chuyên nghiệp triệu đồng/năm  3.3
I Học phí hệ chính quy chương trình
khác năm học 2016-2017
triệu đồng/năm   
1 Tiến sỹ triệu đồng/năm   
2 Thạc sỹ triệu đồng/năm   
3 Chuyên khoa Y cấp II triệu đồng/năm   
4 Đại học triệu đồng/năm  4.8
5 Chuyên khoa Y cấp I triệu đồng/năm   
6 Cao đẳng triệu đồng/năm  3.8
7 Trung cấp chuyên nghiệp triệu đồng/năm  0
II Học phí hệ vừa học vừa làm tại trường
năm học 2016-2017
triệu đồng/năm   
1 Tiến sỹ triệu đồng/năm   
2 Thạc sỹ triệu đồng/năm   
3 Chuyên khoa Y cấp II triệu đồng/năm   
4 Chuyên khoa Y cấp I triệu đồng/năm   
5 Đại học triệu đồng/năm  6
6 Cao đẳng triệu đồng/năm  0
7 Trung cấp chuyên nghiệp triệu đồng/năm  0
IV Tổng thu năm 2015 tỷ đồng 49,9
1 Từ ngân sách tỷ đồng 31,7
2 Từ học phí, lệ phí tỷ đồng 15,6
3 Từ nghiên cứu khoc học và chuyển giao công nghệ tỷ đồng 0
4 Từ nguồn khác tỷ đồng 2,6

Bài viết khác