Công khai tài chính 2017-2018

Công khai tài chính 2017-2018 (Biểu mẫu 21)

CÔNG KHAI THU CHI TÀI CHÍNH

          Trường Đại học Kinh tế Nghệ An là đơn vị sự nghiệp công lập có thu, tự đảm bảo một phần kinh phí hoạt động thường xuyên. Năm 2017, trường Đại học Kinh tế Nghệ An đã chủ động trong việc xây dựng kế hoạch và quản lý tài chính, tăng cường và đa dạng các nguồn thu tài chính hợp pháp, sử dụng tài chính hợp lý, minh bạch, công khai và hiệu quả.

          Tổng thu trong năm 2017 của nhà trường là 62,951 tỷ đồng. Trong đó: Ngân sách cấp 34,612 tỷ đồng ( cấp theo định mức tại Quyết định số 76/2016 của UBND tỉnh nghệ an 19,212 tỷ đồng, cấp kinh phí không thực hiện tự chủ là 15,4 tỷ đồng); thu học phí 23,94 tỷ đồng; thu từ các hoạt động của TTTH – NN và các hoạt động khác 3,779 tỷ đồng; thu khác ( Lệ phí thi lại, lệ phí tuyển sinh...) 0,611 tỷ đồng.

          Việc sử dụng tài chính cho các hoạt động trong nhà trường được thực hiện đúng mục đích, hợp lý, tiết kiệm, ưu tiên cho các hoạt động chuyên môn. Tổng chi cho các hoạt động của nhà trường năm 2017 là 59,172 tỷ đông. Trong đó chi thanh toán cá nhân là 25,82 tỷ đồng; chi nghiệp vụ chuyên môn là 15,225 tỷ đồng ; chi mua sắm tài sản 1,5 tỷ đồng; chi khác 16,627 tỷ đồng.

          Nhà trường thống nhất quản lý mọi nguồn tài chính phát sinh trong trường đảm bảo thanh quyết toán kịp thời, chính xác, mọi hoạt động của nhà trường diện ra thuận lợi.

          Năm 2017 ngoài chi lương, phụ cấp lương cho cán bộ công nhân viên theo quy định nhà trường còn chi trả tiền lương tăng thêm, tiền ăn ca, và các khoản phúc lợi khác theo QCCTNB cho CBCNV. Thu nhập bình quân năm 2017 là 8,6 triệu đồng/ người/ tháng.

          Đối với sinh viên nhà trường thực hiện đầy đủ các chính sách như: Miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập theo NĐ số 86/2015/NĐ – CP; chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học theo QĐ số 66/2013/QĐ – TTg; Học bổng khuyến khích học tập theo QĐ số 44/2001/ QĐ – BGD ĐT và TT số 31/2013/ TT – BGD ĐT. Năm 2017 đã thực hiện chế độ miến giảm học phí cho sinh viên là 1.185 triệu đồng, hỗ trợ đối tượng chính sách chi phí học tập là 98 triệu đồng, học bổng khuyến khich học tập 300,45 triệu đồng.

          Hàng năm, ban thanh tra nhân dân giám sát, kiểm tra các hoạt động tàì chính của nhà trường, đã công khai các kế hoạch tài chính và quản lý tài chính trong hội nghị CBCNV.

 

Biểu mẫu 21

  ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN                                                             

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGHỆ AN                                                        

                                                                 

THÔNG BÁO

Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học năm học 2017-2018

STT

Nội Dung

Đơn vị tính

  Học phí/1SV/ năm năm học 2017-2018

Dự kiến học phí/SV của cả khóa học

I

Học chính quy chương trình đại trà

 

 

 

1

Tiến sỹ

Triệu đồng/năm

 

 

2

Thạc sỹ

Triệu đồng/năm

 

 

3

Đại học

Triệu đồng/năm

 

 

 

Khối ngành Kinh tế, Nông, Lâm Ngư

Triệu đồng/năm

 6,9

 32,2

4

Cao đắng sư phạm

Triệu đồng/năm

 

 

5

Trung cấp sư phạm

Triệu đồng/năm

 

 

II

Học chính quy chương trình đại khác

 

 

 

1

Tiến sỹ

Triệu đồng/năm

 

 

2

Thạc sỹ

Triệu đồng/năm

 

 

3

Đại học

Triệu đồng/năm

 

 

4

Cao đắng sư phạm

Triệu đồng/năm

 

 

5

Trung cấp sư phạm

Triệu đồng/năm

 

 

III

Học phí hình thức vừa học vừa làm

 

 

 

1

Đại học

Triệu đồng/năm

 

 

 

Khối ngành Kinh tế, Nông, Lâm Ngư

 

 8,3

 38,6

2

Cao đẳng sư phạm

Triệu đồng/năm

 

 

3

Trung cấp sư phạm

Triệu đồng/năm

 

 

IV

Tổng thu năm

 

62,951

 

1

Từ ngân sách

Tỷ đồng

34,621

 

2

Từ học phí

Tỷ đồng

23,940

 

3

Từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ

Tỷ đồng

 

 

4

Từ nguồn hợp pháp khác

Tỷ đồng

4,39

 

Nghệ An, ngày 30 tháng 06 năm 2018

 Thủ trưởng đơn vị

 

TS. Dương Xuân Thao


Bài viết khác