Công khai tài chính 2018-2019

Biểu mẫu 21

 

  ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN                                                             

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGHỆ AN                                                        

                                                                 

THÔNG BÁO

Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học năm học 2018-2019

 

STT

Nội dung

Đơn vị tính

  Học phí/1SV/ năm năm học 2018-2019

Dự kiến học phí/SV của cả khóa học

I

Học chính quy chương trình đại trà

 

 

 

1

Tiến sỹ

Triệu đồng/năm

 

 

2

Thạc sỹ

Triệu đồng/năm

 

 

3

Đại học

Triệu đồng/năm

 

 

 

Khối ngành Kinh tế, Nông, Lâm Ngư

Triệu đồng/năm

7,6

34,6

4

Cao đắng sư phạm

Triệu đồng/năm

 

 

5

Trung cấp sư phạm

Triệu đồng/năm

 

 

II

Học chính quy chương trình đại khác

 

 

 

1

Tiến sỹ

Triệu đồng/năm

 

 

2

Thạc sỹ

Triệu đồng/năm

 

 

3

Đại học

Triệu đồng/năm

 

 

4

Cao đắng sư phạm

Triệu đồng/năm

 

 

5

Trung cấp sư phạm

Triệu đồng/năm

 

 

III

Học phí hình thức vừa học vừa làm

 

 

 

1

Đại học

Triệu đồng/năm

 

 

 

Khối ngành Kinh tế, Nông, Lâm Ngư

 

9,1

 41,5

2

Cao đẳng sư phạm

Triệu đồng/năm

 

 

3

Trung cấp sư phạm

Triệu đồng/năm

 

 

IV

Tổng thu năm

 

53.137

 

1

Từ ngân sách

Tỷ đồng

32.537

 

2

Từ học phí

Tỷ đồng

17.500

 

3

Từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ

Tỷ đồng

 

 

4

Từ nguồn hợp pháp khác

Tỷ đồng

3.100

 

Nghệ An, ngày 30 tháng 06 năm 2019

 Thủ trưởng đơn vị

 

 

 

 

TS. Dương Xuân Thao


Bài viết khác