Công khai thông tin tổng hợp 2013-2014

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN    

  TRƯỜNG ĐH KINH TẾ NGHỆ AN

BIỂU TỔNG HỢP

Một số thông tin công khai của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng

Năm học 2013-2014

(Kèm theo công văn số 8448/BGDĐT-KHTC  ngày 22 tháng 11 năm 2013

 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

- Hình thức công khai : Trên trang thông tin điện tử của trường và niêm yết tại các bảng tin của trường.

- Địa chỉ website: www.ktktna.edu.vn     /  www.dhktna.edu.vn

TT

Thông tin

Đơn vị

Số lượng

1

Số ngành trường đang đào tạo

Ngành

07

2

Số ngành đã công bố chuẩn đầu ra

Ngành

07

3

Diện tích đất của trường

Ha

5,765

4

Diện tích sàn xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạo:

m2

24.626

4.1

Diện tích phòng học các loại

-

8125

4.2

Diện tích thư viện

-

324

4.3

Diện tích phòng thí nghiệm

-

118,8

4.4

Diện tích nhà xưởng thực hành

-

 

5

Diện tích sàn xây dựng ký túc xá của trường

m2

576

6

Tổng số giảng viên cơ hữu, hợp đồng dài hạn:

Người

177

6.1

Giáo sư

-

 

6.2

Phó giáo sư

-

 

6.3

TSKH, tiến sỹ

-

05

6.4

Thạc sỹ

-

87

6.5

Cử nhân

-

85

7

Tổng số sinh viên, học sinh hệ chính quy:

Người

5853

7.1

Nghiên cứu sinh

-

 

7.2

Học viên cao học

-

 

7.3

Đại học

-

 

7.4

Cao đẳng

-

5107

7.5

Trung cấp chuyên nghiệp

-

746

8

Tỷ lệ giảng viên cơ hữu từ thạc sỹ trở lên

%

52

9

Mức học phí hệ chính quy năm 2013-2014:

Tr. đồng/năm

 

9.1

Tiến sỹ

-

 

9.2

Thạc sỹ

-

 

9.3

Đại học

-

 

9.4

Cao đẳng

-

3,4

10

Tổng thu năm 2012

Tỷ đồng

43,9

10.1

Từ ngân sách

-

23,3

10.2

Từ học phí, lệ phí

-

17,8

10.3

Từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ

-

 

10.4

Từ nguồn khác

-

2,8

Vinh, ngày 29  tháng 11  năm 2013

HIỆU TRƯỞNG

TS. Dương Xuân Thao


Bài viết khác