Công khai thông tin tổng hợp 2014-2015

BIỂU TỔNG HỢP

Một số thông tin công khai của cơ sở giáo dục đại học Năm học 2014-2015

(Kèm theo công văn số 5901/BGDĐT-KHTC  ngày 17 tháng 10 năm 2014
của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

BIỂU TỔNG HỢP

Một số thông tin công khai của cơ sở giáo dục đại học
Năm học 2014-2015

STT

Nội dung

Đơn vị
tính

Tổng số

1

Số ngành trường đang đào tạo

ngành

 

1.1

Đại học

ngành

6

1.2

Cao đẳng

ngành

7

2

Số ngành trường đã công bố chuẩn đầu ra

ngành

 

2.1

Đại học

ngành

6

2.2

Cao đẳng

ngành

7

3

Diện tích đất của trường

ha

15,765

4

Diện tích sàn xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạo

m2

14339,6

4.1

Diện tích giảng đường/phòng học

m2

13567

4.2

Diện tích thư viện

m2

324

4.3

Diện tích phòng thí nghiệm

m2

448,6

4.4

Diện tích nhà xưởng thực hành

m2

 

5

Diện tích sàn xây dựng ký túc xá của trường

m2

576

6

Tổng số giảng viên cơ hữu, hợp đồng dài hạn

người

170

6.1

Giáo sư

người

0

6.2

Phó giáo sư

người

0

6.3

Tiến sỹ

người

8

6.4

Thạc sỹ

người

91

6.5

Chuyên khoa Y cấp I + II

người

 

6.6

Đại học

người

71

6.7

Cao đẳng

người

0

6.8

Trình độ khác

người

0

7

Tổng số học viên, sinh viên, học sinh hệ chính quy

người

4864

7.1

Nghiên cứu sinh

người

 

7.2

Cao học

người

 

7.3

Chuyên khoa Y cấp II

người

 

7.5

Chuyên khoa Y cấp I

người

 

7.4

Đại học

người

1100

7.6

Cao đẳng

người

3204

7.7

Trung cấp chuyên nghiệp

người

560

8

Tỷ lệ giảng viên cơ hữu từ thạc sỹ trở lên

%

58,24

9

Tổng thu năm 2013

tỷ đồng

36,767

9.1

Từ ngân sách nhà nước

tỷ đồng

17,117

9.2

Từ học phí, lệ phí

tỷ đồng

18,9

9.3

Từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ

tỷ đồng

0

9.4

Từ nguồn khác

tỷ đồng

0,75

 


Bài viết khác