Công khai thông tin tổng hợp 2015-2016

Một số thông tin công khai của cơ sở giáo dục đại học Năm học 2015-2016

Kèm theo công văn số 5496/BGDĐT-KHTC  ngày 08 tháng 11 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

BIỂU TỔNG HỢP

Một số thông tin công khai của cơ sở giáo dục đại học Năm học 2015-2016

STT Nội dung Đơn vị
tính
Tổng số
1 Số ngành trường đang đào tạo ngành  
1.1 Đại học ngành 7
1.2 Cao đẳng ngành 7
2 Số ngành trường đã công bố chuẩn đầu ra ngành  
2.1 Đại học ngành 7
2.2 Cao đẳng ngành 7
3 Diện tích đất của trường ha 15.765
4 Diện tích sàn xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạo m2 21584
4.1 Diện tích giảng đường/phòng học m2 12587
4.2 Diện tích thư viện m2 324
4.3 Diện tích phòng thí nghiệm m2 448.6
4.4 Diện tích nhà xưởng thực hành m2  
5 Diện tích sàn xây dựng ký túc xá của trường m2 576
6 Tổng số giảng viên cơ hữu, hợp đồng dài hạn người 173
6.1 Giáo sư người 0
6.2 Phó giáo sư người 0
6.3 Tiến sỹ người 11
6.4 Thạc sỹ người 112
6.5 Chuyên khoa Y cấp I + II người 0
6.6 Đại học người 50
6.7 Cao đẳng người 0
6.8 Trình độ khác người 0
7 Tổng số học viên, sinh viên, học sinh hệ chính quy người 2647
7.1 Nghiên cứu sinh người  
7.2 Cao học người  
7.3 Chuyên khoa Y cấp II người  
7.5 Chuyên khoa Y cấp I người  
7.4 Đại học người 2250
7.6 Cao đẳng người 325
7.7 Trung cấp chuyên nghiệp người 72
8 Tỷ lệ giảng viên cơ hữu từ thạc sỹ trở lên % 71,10
9 Tổng thu năm 2015 tỷ đồng 49.9
9.1 Từ ngân sách nhà nước tỷ đồng 31.7
9.2 Từ học phí, lệ phí tỷ đồng 15.6
9.3 Từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ tỷ đồng 0
9.4 Từ nguồn khác tỷ đồng 2.6

Bài viết khác