Đề cương ôn tập môn KTTC 1 (Dành cho Đại học chính quy K2)

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC PHẦN

KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 1

 ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KẾ TOÁN KHÓA 2

 

                                                                Chương 2

                      KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN, CÁC KHOẢN PHẢI THU,

                                    CÁC KHOẢN ỨNG VÀ TRẢ TRƯỚC

  1. Nguyên tắc kế toán các khoản phải thu của khách hàng, kế toán thuế GTGT được khấu trừ.
  2. Nguyên tắc tạm ứng.
  3. Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước.
  4. Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu về:

      - Kế toán các khoản thu, chi bằng tiền Việt Nam

            - Kế toán tiền gửi Ngân hàng

            - Kế toán các khoản phải thu của khách hàng

             - Kế toán thuế GTGT được khấu trừ

             - Kế toán các khoản phải thu khác

                        + Kế toán tài sản thiếu chờ xử lý (TK 1381)

                        + Kế toán các khoản phải thu khác (TK 1388)

            - Kế toán các khoản tạm ứng

            - Kế toán chi phí trả trước

            - Kế toán các khoản cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược

                                                               Chương 3

KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH, BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ

VÀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN

  1. Nguyên tắc trích khấu hao TSCĐ, phương pháp trích khấu hao theo phương pháp đường thẳng.
  2. Nguyên tắc kế toán chi phí sửa chữa TSCĐ.

  4. Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu về:

-  Kế toán tăng TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình

                        + Tăng do nhận vốn góp hoặc nhận vốn cấp phát

 + Tăng do mua sắm thông thường

                        + Tăng do mua theo phương thức trả chậm, trả góp

                        + Tăng do đầu tư XDCB hoàn thành

            -  Kế toán giảm TSCĐ hữu hình và TSCĐ vô hình

                      + Do thanh lý, nhượng bán              

                        + Do đem đi góp vốn bằng TSCĐ

- Kế toán hao mòn, khấu hao TSCĐ.

- Kế toán sửa chữa thường xuyên TSCĐ

- Kế toán sửa chữa lớn TSCĐ.

- Kế toán TSCĐ thuê và cho thuê hoạt động

Chương 4

KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU, VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ

1. Đánh giá nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ theo giá thực tế

-  Giá thực tế nhập kho hoặc dùng ngay không qua kho

-  Giá thực tế xuất kho

2. Kế toán tổng hợp nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ theo phương pháp kê khai thường xuyên

-  Kế toán các trường hợp tăng nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ

            + Tăng nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ  do mua ngoài

            + Tăng nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ do nhận vốn góp của đơn vị khác, do nhận vốn cấp phát

            + Tăng nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ do được biếu tặng, tài trợ

            + Tăng nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ do thu hồi vốn góp

            + Tăng nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ do phát hiện thừa trong kiểm kê

-  Kế toán các trường hợp giảm nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ

            + Giảm nguyên liệu, vật liệu do xuất kho sử dụng cho sản xuất kinh doanh

            + Giảm công cụ, dụng cụ do xuất kho sử dụng cho SXKD

            + Giảm nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ do xuất đem đi góp vốn

            + Giảm nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ do phát hiện thiếu trong kiểm kê

  1. Kế toán tổng hợp nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ theo phương pháp kiểm kê định kỳ

 

 Hình thức thi: Tự luận

                             - Lý thuyết vận dụng: 2 điểm

                             - Bài tập: 8 điểm

                                                                                Trưởng bộ môn kế toán

 

 

                                                                                   Ngô Thị Thanh Hoàn


Bài viết khác