Đề cương ôn tập môn KTTC 2 (Dành cho Đại học chính quy K2)

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC PHẦN

KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 2

 ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KẾ TOÁN KHÓA 2

Chương 5

KẾ TOÁN LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG

  1. Các hình thức trả lương, quỹ tiền lương và các khoản trích theo lương.
  2. Phương pháp kế toán các giao dịch kinh tế chủ yếu.

 

Chương 6

KẾ TOÁN CHI PHÍ, GIÁ THÀNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ

  1. Phân loại chi phí và giá thành sản xuất
  2. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất
  3. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất
  4. Nguyên tắc kế toán chi phí NLVLTT, CPNCTT, CPSDMTC, CPSXC và CPSXKDDD
  5. Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu đối với các trường hợp:

     - Trường hợp doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên.

     - Trường hợp doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ.

 

Chương 7

KẾ TOÁN THÀNH PHẨM, BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH

1. Đánh giá thành phẩm theo giá thực tế

-  Giá thực tế nhập kho

-  Giá thực tế xuất kho

2. Nguyên tắc kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

3. Phương pháp kế toán các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu về:

            - Bán hàng theo phương thức trực tiếp

            - Bán hàng theo phương thức trả chậm, trả góp

            - Bán hàng theo phương thức hàng gửi bán

            - Bán hàng theo phương thức bán hàng đại lý

4. Phương pháp kế toán các giao dịch kinh tế chủ yếu về chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp.

5. Phân loại đầu tư tài chính

6.  Phương pháp kế toán các giao dịch kinh tế chủ yếu đối với các hoạt động:

            - Mua, bán chứng khoán kinh doanh

            - Đầu tư năm giữ đến ngày đáo hạn (Tiền gửi kỳ hạn, đầu tư trái phiếu)

            - Đầu tư góp vốn:

                        + Các giao dịch đầu tư góp vốn bằng tiền, tài sản phi tiền tệ

                        + Các giáo dịch về cổ tức, lợi nhuận được chia

7. Nguyên tắc kế toán và phương pháp kế toán các giao dịch kinh tế chủ yếu về dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác.

8. Phương pháp kế toán các giao dịch kinh tế chủ yếu về:

            - Kế toán thanh lý, nhượng bán TSCĐ

            - Kế toán các khoản tiền phạt

            - Kế toán nợ phải thu khó đòi đã xử lý xóa nợ nay thu được

            - Kế toán các khoản được bên thứ 3 bồi thường

9. Nguyên tắc kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành.

10. Phương pháp kế toán các giao dịch kinh tế chủ yếu về kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành.

11. Nội dung kết quả hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp

12. Phương pháp kế toán các giao dịch kinh tế chủ yếu về xác định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp:

            - Kết chuyển các khoản giảm trừ doanh thu

            - Kết chuyển doanh thu thuần

            - Kết chuyển giá vốn và chi phí

            - Kết chuyển lãi, lỗ 

 

1. Hình thức thi: Tự luận

                             - Lý thuyết vận dụng: 2 điểm

                             - Bài tập: 8 điểm

2. Sinh viên được mang bảng hệ thống tài khoản kế toán vào phòng thi.

 

                                                                                                                                         Ngày 03 tháng 10 năm 2017

                                                                                                                                            Trưởng bộ môn kế toán

 

                                                                                                                                               Ngô Thị Thanh Hoàn

 

 

 

 

 

 


Bài viết khác