Đề cương ôn tập môn Kế toán tài chính 3 - Hệ ĐHLTTC

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 3

(Dành cho hệ Đại học Liên thông tại chức)

Câu 1: Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh ở doanh nghiệp tính thuế GTGT phải nộp theo phương pháp khấu trừ và hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, gồm:

           1. Nhập kho hàng hóa mua trong nước và hàng nhập khẩu trực tiếp.

           2. Chi phí thu mua hàng hóa.

           3. Hàng về thiếu so với hóa đơn

           4. Trả tiền cho các người bán được hưởng chiết khấu thanh toán.  

           5. Xuất kho hàng hóa bán trong nước theo phương thức trực tiếp và xuất khẩu trực tiếp hàng hóa

           6. Hàng mua bán thẳng và gửi bán thẳng không qua kho.

           7. Chi phí vận chuyển hàng đi bán.

           8. Khách hàng thanh toán tiền nợ (có chiết khấu thanh toán được hưởng)

           9. Phân bổ Chi phí thu mua cho hàng xuất bán trong kỳ.         

           10. Các trường hợp giảm trừ doanh thu                    

           11. Vay vốn phục vụ cho hoạt động sxkd – trả lãi định kỳ và 1 lần khi đáo hạn.

           12. Nộp thuế cho ngân sách Nhà nước.

           13. Trích lập dự phòng phải trả về chi phí bảo hành sản phẩm.

           14. TÍnh thuế thu nhập doanh nghiệp  

           15. Ghi các bút toán kết chuyển cuối kỳ và xác định kết quả kinh doanh trong kỳ.

           16. Trích lập các quỹ doanh nghiệp từ kết quả kinh doanh.

Câu 2: Lập báo cáo kết quả kinh doanh (cột năm nay).

Câu 3: Tính giá thành dịch vụ theo phương pháp hệ số.

BỘ MÔN KẾ TOÁN


Bài viết khác