Đề cương ôn tập môn Kế toán tài chính HP3 (Hệ Đại học)

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KẾ TOÁN TÀI CHÍNH  3

 Hệ Đại học

A. LÝ THUYẾT

Chương 8: Kế toán các khoản nợ phải trả và vốn chủ sở hữu

1, Trình bày nguyên tắc kế toán chi phí đi vay, số lãi tiền vay, lãi phát hành trái phiếu, chiết khấu trái phiếu, phụ trội trái phiếu; lấy ví dụ minh họa cho việc áp dụng các nguyên tắc đó.

2, Trình bày phương pháp phân bổ chiết khấu hoặc phụ trội trái phiếu, lấy ví dụ minh họa cho từng trường hợp.

3, Trình bày nguyên tắc ghi nhận số thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế nhập khẩu, thuế bảo vệ môi trường khi mua hàng hóa, lấy ví dụ minh họa cho việc áp dụng các nguyên tắc đó.

4, Trình bày nguyên tắc ghi nhận số thuế gián thu (thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu, thuế bảo vệ môi trường) phải nộp khi bán hàng hóa, lấy ví dụ minh họa cho việc áp dụng các nguyên tắc đó.

5, Trình bày nguyên tắc ghi nhận số thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế nhập khẩu, thuế bảo vệ môi trường được giảm, được hoàn ở khâu mua và khâu bán; lấy ví dụ minh họa cho việc áp dụng các nguyên tắc đó.

6, Trình bày nguyên tắc kế toán dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa và dự phòng về chi phí bảo hành công trình xây dựng. Lấy ví dụ minh cho việc áp dụng các nguyên tắc đó.

7, Trình bày nguyên tắc kế toán các khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái, lấy ví dụ minh họa cho việc áp dụng các nguyên tắc đó.

8, Trường hợp nào các Công ty cổ phần thực hiện mua lại các cổ phiếu do chính công ty mình phát hành?; Trình bày phương pháp kế toán mua lại cổ phiếu do chính công ty đã phát hành, lấy ví dụ minh họa.   

9, Việc điều chỉnh tăng hoặc giảm số dư đầu năm của số lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước trên sổ kế toán và trên Bảng cân đối kế toán được áp dụng khi nào? lấy ví dụ minh họa.          

 Chương 9: Kế toán hoạt động kinh doanh hàng hóa

1, Trình bày nguyên tắc kế toán ghi nhận giá gốc của hàng hóa mua vào, lấy ví dụ minh họa cho việc áp dụng các nguyên tắc đó.

2, Trình bày nguyên tắc kế toán ghi nhận giá gốc của hàng hóa xuất kho, lấy ví dụ minh họa cho việc áp dụng các nguyên tắc đó.

3, Trình bày nguyên tắc kế toán ghi nhận giá vốn của hàng hóa xuất bán, lấy ví dụ minh họa cho việc áp dụng các nguyên tắc đó.

4, Trình bày nguyên tắc kế toán ghi nhận giá trị bao bì của hàng hóa mua vào, lấy ví dụ minh họa cho việc áp dụng các nguyên tắc đó.

5, Trình bày nguyên tắc kế toán ghi nhận giá trị bao bì của hàng hóa xuất bán, lấy ví dụ minh họa cho việc áp dụng các nguyên tắc đó.

6, Trình bày nguyên tắc kế toán ghi nhận các khoản chiết khấu thương mại, giảm giá, hàng bị trả lại, chiết khấu thanh toán liên quan đến hàng hóa mua vào và hàng hóa bán ra, lấy ví dụ minh họa cho việc áp dụng các nguyên tắc đó.

 Chương 10: Kế toán hoạt động kinh doanh du lịch và dịch vụ

1, Trình bày nội dung chi phí sản xuất của hoạt động hướng dẫn du lịch, kinh doanh phòng nghỉ, kinh doanh ăn uống, lấy ví dụ minh họa các khoản chi phí sản xuất đó của 01 hoạt động trên trong thực tế.

2, Trình bày đối tượng và phương pháp tính giá thành sản xuất của hoạt động hướng dẫn du lịch, kinh doanh phòng nghỉ, kinh doanh ăn uống, lấy ví dụ minh họa cho 01 hoạt động trên.

Chương 11: Báo cáo tài chính

1, Trình bày nguyên tắc lập và trình bày các khoản mục Tài sản và Nợ phải trả trên Bảng cân đối kế toán năm của những doanh nghiệp đáp ứng được giả định hoạt động liên tục, lấy ví dụ minh họa.

2, Trình bày nội dung và phương pháp lập các chỉ tiêu trên Bảng cân đối kế toán năm của những doanh nghiệp đáp ứng được giả định hoạt động liên tục, gồm: Các khoản tương đương tiền, thặng dư vốn cổ phần, cổ phiếu quỹ, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, phải thu của khách hàng, trả trước cho người bán, phải trả cho người bán, người mua trả tiền trước; lấy ví dụ minh họa.

3, Trình bày nội dung và phương pháp lập các chỉ tiêu “Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ”, “Các khoản giảm trừ doanh thu”, “Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ” trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm của doanh nghiệp; lấy ví dụ minh họa.

 

B. PHẦN BÀI TẬP

Câu 1: Định khoản các giao dịch kinh tế phát sinh ở doanh nghiệp tính thuế GTGT phải nộp theo phương pháp khấu trừ và kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, gồm:

1) Trị giá mua của hàng hóa nhập kho.

2) Giá trị bao bì liên quan đến hàng mua, hàng bán.

3) Chi phí thu mua hàng hóa.

4) Xuất kho hàng hóa bán.

5) Phân bổ chi phí thu mua cho hàng xuất bán trong kỳ.

6) Hàng mua bán thẳng không qua kho.

7) Chi phí vận chuyển hàng đi bán.

8) Khách hàng thanh toán tiền nợ (có chiết khấu thanh toán được hưởng).

9) Khấu trừ thuế GTGT

10) Chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp.

      11) Chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại.

12,  Thanh lý, nhượng bán TSCĐ.

13) Trả tiền cho các người bán được hưởng chiết khấu thanh toán.

14) Phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN.

15) Quyết toán thuế năm trước được duyệt.

16) Tính toán và ghi tăng chi phí thuế TNDN năm hiện hành cho các khoản sai sót không trọng yếu của những năm trước.

17) Nộp thuế cho ngân sách Nhà nước.

18) Chi Quỹ phúc lợi.

19) Kết chuyển các khoản có liên quan và xác định lãi gộp hàng bán trong tháng.

20) Trả lãi tiền vay vốn kinh doanh

21) Dự phòng phải trả về chi phí sửa chữa, bảo hành sản phẩm, hàng hóa

22) Ghi bút toán kết chuyển các khoản giảm trừ doanh thu.

23) Xác định thuế TNTD tạm phải nộp trong kỳ theo lợi nhuận kế toán và theo thu nhập tính thuế.

24) Ghi các bút toán kết chuyển cuối kỳ và xác định kết quả kinh doanh trong kỳ.

Câu 2: Tính giá thành sản xuất của hoạt động hướng dẫn du lịch, kinh doanh phòng nghỉ, kinh doanh ăn uống.

Câu 3:  Lập báo cáo kết quả kinh doanh hàng năm của doanh nghiệp

 

Hình thức thi: Tự luận

Thang điểm: - Lý thuyết (2 điểm)

         - Bài tập (8 điểm)

 Thời gian làm bài: 90 phút

                                                                                                 

                                                                                 TRƯỞNG BỘ MÔN KẾ TOÁN

                                                                                       Ngô Thị Thanh Hoàn

 

 

 

    

.

 

 

 

 

 

 

 


Bài viết khác