Đề cương ôn tập môn Kế toán máy (Hệ Cao đẳng chuyền nghành kế toán)

Đề cương ôn tập môn Kế toán máy - MISA SME.NET (Dành cho Hệ cao đẳng - chuyên nghành kế toán)
 

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN KẾ TOÁN MÁY - MISA SME.NET

(Dành cho Hệ Cao đẳng chuyên nghành kế toán)

         1. Thực hiện tạo lập cơ sở dữ liệu ban đầu cho Doanh nghiệp

         2. Thiết lập các danh mục và khai báo cac số dư ban đầu có liên quan

         3. Thực hiện được các quy trình kế toán trên phần mềm MISA SME.NET:

               3.1. Kế toán quỹ

               3.2. Kế toán Ngân hàng

               3.3. Kế toán mua hàng

               3.4. Kế toán bán hàng

               3.5. Kế toán kho

               3.6. Kế toán Tài sản cố định

               3.7. Kế toán tiền lương

               3.8. Kế toán giá thành

               3.9. Kế toán thuế

               3.10. Kế toán tổng hợp

         4. Thực hiện xem và in các sổ kế toán chi tiết, các sổ kế toán tổng hợp, các báo cáo có liên quan đến các phân hệ kế toán.

         5. Ứng dụng các hàm mẫu trong Excel để thực hiện kế toán vật tư, kế toán tiền lương.

BỘ MÔN KẾ TOÁN
 


Bài viết khác