Luật kế toán 2003

Luật kế toán số 03/2003/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam công bố ngày 17 tháng 06 năm 2003. Luật kế toán là văn bản pháp lý cao nhất điều chỉnh mọi hoạt động của kế toán trọng mọi thành phần kinh tế và mọi lĩnh vực hoạt động, là cầu nối quan trọng giữa kế toán Việt Nam với khu vực và thế giới, góp phần tích cực trong việc xây dựng hoàn chỉnh hệ thống pháp luật kinh tế tài chính Việt Nam.

        Luật kế toán số 03/2003/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam công bố ngày 17 tháng 06 năm 2003. Luật kế toán là văn bản pháp lý cao nhất điều chỉnh mọi hoạt động của kế toán trọng mọi thành phần kinh tế và mọi lĩnh vực hoạt động, là cầu nối quan trọng giữa kế toán Việt Nam với khu vực và thế giới, góp phần tích cực trong việc xây dựng hoàn chỉnh hệ thống pháp luật kinh tế tài chính Việt Nam.

        Luật kế toán bao gồm 7 chương và 64 điều, quy định chi tiết về nội dung công tác kế toán, tổ chức bộ máy kế toán, người làm kế toán và hoạt động nghề nghiệp kế toán.

        TẢI VĂN BẢN TẠI ĐÂY


Bài viết khác