Kế hoạch thực tập tốt nghiệp Cao đẳng kế toán khóa 9

                 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN                                                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGHỆ AN                                                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                           Số 05/KH-TT-HT                                                                                 Vinh, ngày 23 tháng 02 năm 2016

KẾ HOẠCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG KẾ TOÁN KHOÁ 9

         

          Kính gửi:  - Các Khoa, Phòng

                          - Bộ môn Kế toán Khoa Kế toán - Phân tích

                          - Giáo viên chủ nhiệm

- Căn cứ vào mục tiêu đào tạo cán bộ kế toán

- Căn cứ vào tình hình thực tập thực tế

- Căn cứ về kết cấu chương trình hệ Cao đẳng Kế toán DN

- Căn cứ tinh thần cuộc họp vào ngày 02 tháng 10 năm 2008 do BGH chủ trì

- Căn cứ tinh thần cuộc họp vào ngày 30 tháng 11 năm 2009 do BGH chủ trì

     Trường Đại học Kinh tế Nghệ An thông báo Kế hoạch thực tập tốt nghiệp được thực hiện cho các lớp Cao đẳng Kế toán Khoá 9 như sau:

I/ Thời gian thực tập : 12 tuần (Từ ngày 25/02/2016 đến hết ngày 19/05/2016), bao gồm:

1. Thời gian thực tập tại trường : Từ 25/02/2016 đến hết ngày 03/04/2015

Trong thời gian này Sinh viên nhận Giấy giới thiệu đi về cơ sở để liên hệ địa điểm thực tập để viết Báo cáo thực tập theo số liệu ở cơ sở, những sinh viên nào không liên hệ được địa điểm thực tập thì đăng ký danh sách tại Tổ tư vấn hướng nghiệp thuộc Phòng Công tác học sinh, sinh viên

2. Thời gian thực tập tại cơ sở: Từ 04/04/2016 đến hết ngày 19/05/2016

II/ Nội dung thực tập tốt nghiệp:

1. Giai đoạn thực tập tại trường: Sinh viên phải thực hành các nội dung:

1.1. Sáng ngày 25/02/2016: Sinh viên từng lớp tập trung tại trường để triển khai:

    * Kế hoạch thực tập tốt nghiệp.

    * Thông báo số sinh viên đủ điều kiện đăng ký làm và bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp

    *  Kiểm tra lại định khoản; cách lập và thu thập, ghim kẹp chứng từ; sắp xếp, ghi số hiệu của từng nghiệp vụ  từ nghiệp vụ 1 đến nghiệp vụ 123.

1.2. Sáng ngày 05/03/2016: Sinh viên tập trung tại trường để:

* Kiểm tra, đánh giá kết quả thực hành các nội dung thực hành việc thu thập và lập chứng từ theo từng nghiệp vụ kinh tế phát sinh

* Kiểm tra lại định khoản; cách thức thực hiện; cách lập, ghim kẹp chứng từ; sắp xếp, ghi số hiệu của 5 nghiệp vụ  cuối (124, 125, 126, 127, 128).

          *  Kiểm tra lại quy trình, căn cứ ghi, phương pháp ghi và số liệu ở tất cả các sổ chi tiết

1.3. Sáng ngày 12/03/2016: Sinh viên tập trung tại trường để  kiểm tra, đánh giá kết quả cách thức thực hành 5 nghiệp vụ cuối và thực hành ghi sổ kế toán chi tiết.

1.4. Chiều ngày 12/03/2016: Sinh viên từng lớp tập trung tại trường để nghe hướng dẫn:

    * Trình tự ghi sổ kế toán tổng hợp theo hình thức Nhật ký - Chứng từ

    * Cách lập Báo cáo quỹ tiền mặt; Bảng kê số 1, 2; NKCT số 1, 2, 4, 5

1.5. Sáng ngày 16/03/2016: Sinh viên từng lớp tập trung tại trường để nghe hướng dẫn cách lập Bảng kê số 4, 8, 11; NKCT số 8, 9, 10.

1.6. Sáng ngày  19/03/2016: Sinh viên từng lớp tập trung tại trường để nghe hướng dẫn cách lập Bảng kê số 5, 6; NKCT số 7 và cách lập Sổ Cái của hình thức NKCT.

1.7. Sáng ngày  23/03/2016: Sinh viên từng lớp tập trung tại trường để nghe hướng dẫn:

       * Trình tự ghi sổ kế toán tổng hợp theo hình thức Chứng từ ghi sổ.

       * Cách phân loại và lập Bảng tổng hợp Chứng từ gốc cùng loại, Chứng từ ghi sổ.

1.8. Sáng ngày  27/03/2016: Sinh viên từng lớp tập trung tại trường để nghe hướng dẫn tiếp cách lập Bảng tổng hợp Chứng từ gốc cùng loại, Chứng từ ghi sổ và cách lập Sổ Cái của hình thức Chứng từ ghi sổ.

1.9. Sáng ngày  30/03/2016: Sinh viên từng lớp tập trung tại trường:

       * Nộp bản Danh sách sinh viên của từng lớp đăng ký đề tài để viết chuyên đề thực tập tốt nghiệp

       * Nghe hướng dẫn: - Cách lập Bảng tổng hợp chi tiết 152, 153.

                                    - Cách lập Bộ tờ khai thuế (Thuế GTGT, Thuế TNDN)

                                    - Cách lập Báo cáo tài chính

1.10. Chiều ngày 03/04/2016: Sinh viên tập trung tại trường để kiểm tra, đánh giá kết quả thực hành các nội dung ghi sổ kế toán tổng hợp và báo cáo tài chính .

2. Giai đoạn thực tập ở tại các cơ sở sản xuất : Từ ngày 04/04/2016 đến hết ngày 19/05/2016)

Giai đoạn này sinh viên tiến hành thu thập tài liệu, số liệu thực tế ở các cơ sở và viết Chuyên đề thực tập tốt nghiệp theo đề cương hướng dẫn, cụ thể:

  2.1. Sáng ngày 04/04/2016: Sinh viên tập trung tại trường để nghe hướng dẫn về cơ sở, các quy định về thực tập, viết đề cương chi tiết và viết chuyên đề thực tập tốt nghiệp (theo từng loại Chuyên đề) .   

  2.2. Ngày 07/04/2016: Duyệt đề cương chi tiết.

 2.3. Từ ngày 27/04/2016 đến hết ngày 08/05/2016: Sinh viên tập trung tại trường để giảng viên hướng dẫn duyệt, chỉnh sửa chuyên đề (Chỉ duyệt 01 lần).

2.4. Từ ngày 09/05/2016 đến hết sáng ngày 19/05/2016: Sinh viên trở về cơ sở, chỉnh sửa nội dung theo bản giảng viên hướng dẫn đã duyệt, hoàn thiện chuyên đề thực tập tốt nghiệp của mình.

2.5. Đúng 14 giờ ngày 19/05/2016: Nộp các tài liệu sau về Văn phòng khoa Kế toán - Phân tích theo lớp)

* Đối với sinh viên không làm Khóa luận tốt nghiệp:

        1, 01 quyển chuyên đề tốt nghiệp đánh máy khổ A4 đóng bìa, kèm theo giấy xác nhận thực tập tốt nghiệp của cơ sở

        2, Đề cương chi tiết chuyên đề thực tập đã được giảng viên hướng dẫn phê duyệt

        3, Bản chuyên đề thực tập viết tay đã được giảng viên hướng dẫn duyệt và đề nghị chỉnh sửa.             

(Những sinh viên nào không nộp bản đề cương chi tiết và Bản chuyên đề thực tập viết tay đã được giảng viên hướng dẫn duyệt và đề nghị chỉnh sửa thì giảng viên hướng dẫn không chịu trách nhiệm về kết quả của chuyên đề thực tập)

* Đối với sinh viên bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp:

        1, 04 quyển Khóa luận tốt nghiệp đánh máy khổ A4 đóng bìa, kèm theo giấy xác nhận thực tập tốt nghiệp của cơ sở

        2, 01 bản mềm Khóa luận tốt nghiệp vào Email của tổ Kế toán .

III - Các loại đề tài viết chuyên đề thực tập:

Giai đoạn thực tập ở cơ sở, Sinh viên thu thập tài liệu, số liệu ở cơ sở và viết Chuyên đề thực tập tốt nghiệp của 01đề tài trong số các đề tài sau:

1, Kế toán vốn bằng tiền.       

     5, Kế toán thành phẩm.

2, Kế toán NLVL. 

     6, Kế toán bán hàng.

3, Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương.    

   7, Kế toán xác định KQKD.                       

4, Kế toán tập hợp CPSX .                                            

 

IV - Thang điểm:

 Chấm theo thang điểm 10 cho kết quả thực tập của mỗi giai đoạn với trọng số 50% cho giai đoạn thực tại trường; 50% cho giai đoạn thực tập ở cơ sở.

V - Tài liệu và kinh phí thực tập:

  Giai đoạn thực tập ở trường từng sinh viên được phát tiếp 01 bộ tài liệu liên quan đến cách thức ghi sổ kế toán tổng hợp, báo cáo tài chính để thực hành. Sinh viên phải tự túc hoàn toàn kinh phí để mua tài liệu thực hành (200.000đ/SV) và sẽ được quyết toán sau khi thực tập hoàn thành. Những Sinh viên nào không nộp tiền tài liệu thì Nhà trường không chịu trách nhiệm về tài liệu thực hành.

VI. Công tác phục vụ cho thực hành.

1. Khoa Kế toán - Phân tích.

          * Bộ môn kế toán : Chịu trách nhiệm cung cấp nội dung các tài liệu dùng để thực hành cho giai đoạn thực tập tại trường.

          * Giáo vụ Khoa: Chịu trách nhiệm chuẩn bị và cấp phát tài liệu thực tập cho học sinh vào các đợt hướng dẫn theo đúng kế hoạch.

2. Phòng quản trị đời sống.

Vào các ngày Hướng dẫn, kiểm tra đánh giá mở Phòng học để giảng viên tổ Bộ môn Kế toán hướng dẫn học sinh thực hành và tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hành.

3.  Nhà trường yêu cầu các phòng ban các bộ phận liên quan phối hợp thực hiện để hoàn thành tốt nhiệm vụ.                                                                          

  

                      HIỆU TRƯỞNG                                                                                          NGƯỜI  LẬP

 

 

                                                                                                                                   Ngô Thị Thanh Hoàn


Bài viết khác