Thông báo thời gian nghỉ tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019

                   UBND TỈNH NGHỆ AN                    

   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TRƯỜNG  ĐẠI HỌC KINH TẾ NGHỆ AN                            

           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          Số:  105 /TB-ĐHKTNA                                  Nghệ An, ngày    04   tháng   01 năm 2019     

                                                                      THÔNG BÁO

V/v nghỉ tết Nguyên đán – Kỷ Hợi  2019

Căn cứ Kế hoạch giảng dạy và học tập năm học 2018 – 2019; Ban giám hiệu nhà trường thông báo lịch nghỉ  tết nguyên đán Kỷ Hợi  2019 như sau:

- Sinh viên được nghỉ tết Kỷ Hợi  từ ngày 28/01/2019 (tức là ngày 23 tháng 12 năm 2018 Mậu Tuất) đến hết ngày 17 tháng 2 năm 2019 (tức là ngày 13/01/2019 Kỷ Hợi).

- Từ ngày 18 tháng 02 năm 2019 (tức là ngày 14/01/2019 Kỷ Hợi) sinh viên trở lại Trường học tập bình thường.

Lưu ý: Trong thời gian nghỉ tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, Nhà trường yêu cầu sinh viên thực hiện một số nội dung sau:

1. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định tại địa phương; Chấp hành nghiêm Luật An toàn giao thông và các chính sách, pháp luật của Nhà nước;

2. Không tàng trữ, vận chuyển, buôn bán, đốt pháo; đánh bạc, tham gia các tệ nạn xã hội;

3. Thực hiện đúng quy định của Nhà trường về lịch nghỉ tết Kỷ Hợi 2019: Không nghỉ học sớm hơn hoặc trở lại học tập muộn hơn quy định của Trường.

Nhận được Thông báo, các khoa chỉ đạo Trợ lý quản lý sinh viên phối hợp với lớp trưởng các lớp phổ biến đến toàn thể sinh viên của khoa biết nội dung thông báo để thực hiện. Sinh viên nào vi phạm thì Nhà trường xử lý  kỷ luật theo quy chế quản lý HSSV hiện hành./.

 

Nơi nhận:                                                                                                            KT. HIỆU TRƯỞNG

     - Các khoa quản lý SV;                                                                                        PHÓ HIỆU TRƯỞNG

     - Website của Trường;                                                                                                                    

    - Lưu: VT,  Phòng CTSV.                                                                              (Đã ký)

 

 

                                                                                                        Nguyễn Thị Mai Anh                                                           


Bài viết khác