Thông báo liên hệ điển thực tập cho sinh viên

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGHỆ AN

Số: 184 /TB- ĐHKTNA

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Nghệ An, ngày 21 tháng 02 năm 2019

 

THÔNG BÁO

V/v liên hệ thực tập tốt nghiệp cho sinh viên

       Kính gửi:    - Khoa Kế toán - Phân tích

- Khoa  Kinh tế - Quản trị kinh doanh

- Khoa Nông - Lâm - Ngư

- Cố vấn học tập các lớp ĐH Chính quy Khóa 2

- Sinh viên các lớp ĐH chính quy Khóa 2

 

 Nhằm hỗ trợ các bạn sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp có cơ hội được đào tạo,  trải nghiệm và vận dụng kiến thức đã học vào môi trường làm việc thực tế. Tổ tư vấn hướng nghiệp việc làm và quan hệ doanh nghiệp đã kết nối với một số đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh hỗ trợ, tiếp nhận sinh viên của trường đi thực tập tại doanh nghiệp.

Vậy tổ tư vấn thông báo đến sinh viên các lớp có nhu cầu liên hệ địa điểm thực tập thì đăng ký danh sách tại các Khoa hoặc đăng ký trực tiếp tại tổ tư vấn hướng nghiệp việc làm và QHDN (tầng 1, nhà A, Trường Đại học Kinh tế Nghệ An)

ĐT: 02388 668 339, di động: Cô Hiền: 0948 450 788 / Cô Vân Anh 0977 393 605

- Email: tuvandhkinhte@gmail.com

Tìm hiểu thông tin tại: Website: dhktna.edu.vn /Facebook: dhktna tuvanvieclam

Thời gian đăng ký: từ ngày  21 / 2 /2019 đến ngày 04 / 3 /2019

Nhận được thông báo này đề nghị Trưởng các khoa chuyên môn,trợ lý quản   lý sinh viên các khoa, Cố vấn học tập các lớp, Ban cán sự các lớp triển khai cho sinh viên của lớp để đăng ký đúng thời gian quy định.

Nơi nhận:                                                                                            

-  Các Khoa chuyên môn

-  CVHT,BCS các lớp ĐHCQ khóa 2

-  Lưu VT, Tổ TV

                   KT.HIỆU TRƯỞNG

                    PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                            (đã ký)

 

                 Nguyễn Thị Mai Anh


Bài viết khác