Thông báo về việc phúc khảo bài thi lần 1 Học kỳ 2 (Đợt 2) - Năm học 2019 - 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGHỆ AN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO

Kết quả chấm phúc khảo thi lần 1 Học kỳ 2 (Đợt 2) - Năm học 2019 - 2020

TT

Họ và tên

Lớp

SBD

Môn

Tổ bộ môn

Điểm

Điểm PK

Ghi chú

1

Nguyễn Thị Liên

ĐH Thú Y K6

03

Tiếng Latinh

Chăn nuôi

3.4

8.2

Tăng 4.8 điểm

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Trương Quang Ngân

TP. THANH TRA - KT - QLCL

 

(Đã ký)

Đinh Thị Thu Hương

NGƯỜI LẬP BIỂU

 

(Đã ký)

Chu Thị Phương Mai


Bài viết khác