Đề cương ôn tập môn Quản trị Doanh nghiệp - LTQTK04 (Tháng 12/2017)

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP  LTQTK04

 

  1. Phần lý thuyết
  1. Hãy trình bày các chức năng quản trị doanh nghiệp  cơ bản? Liên hệ thực tiễn với một doanh nghiệp anh/chị biết?
  2. Trong hoạt động kinh doanh , doanh nghiệp có thể sử dụng mấy loại chính sách thay thế tín dụng?Trình bày các chính sách thay thế tín dụng đó?
  3. Khái niệm cơ cấu tổ chức quản trị? Phân tích các kiểu cơ cấu tổ chức quản trị?
  4. Quyết định quản trị là gì? Trình bày nội dung của quá trình ra quyết định quản trị? Lấy ví dụ minh họa?
  1. Phần bài tập
  1. Chính sách bán chịu
  2. Quản trị chi phí kết quả
  3. Quản trị dự trữ 1 mức giá và quản trị dự trữ nhiều mức giá

Bài viết khác