Đề cương ôn tập môn Quản trị Dự án Đầu tư - LTQTK3 (Tháng 12/2017)

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN QUẢN TRỊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

LTQTK3

I. Phần lý thuyết

1. Khái niệm dự án đầu tư? Mô tả ngắn gọn những đặc điểm chủ yếu của một dự án đầu tư ? Lấy ví dụ cụ thể để phân tích những đặc điểm này.

2. Khái niệm quản trị dự án đầu tư? Phân tích mối quan hệ giữa 3 mục tiêu cơ bản của quản trị dự án: Chi phí, thời gian và chất lượng?

3. Phân tích mô hình tổ chức quản trị dự án đầu tư căn cứ vào trách nhiệm và quyền hạn về quản trị và điều hành dự án.

4. Phân tích mô hình tổ chức quản trị dự án đầu tư căn cứ vào vai trò và trách nhiệm của người lãnh đạo dự án.

II. Phần bài tập

1. Sơ đồ pert

2. Kiểm soát chi phí hoàn thành trước thời hạn

3. Xác suất hoàn thành dự án

4. Thời gian dự trữ

5. Sơ đồ pert cải tiến và sơ đồ phụ tải

6. Điều hòa nguồn lực


Bài viết khác