Đề cương ôn tập môn Văn hóa Doanh nghiệp - ĐHKT + QTKD K4H (Tháng 12/2017)

ĐỀ CƯƠNG MÔN VĂN HÓA DOANH NGHIỆP ĐẠI HỌC KẾ TOÁN + QTKD K4H

 

Câu 1: Phân tích các nội dung cơ bản và vai trò của triết lý kinh doanh trong sự phát triển của doanh nghiệp? Phân tích nội dung, ý nghĩa bản tuyên bố sứ mệnh của một doanh nghiệp thực tế trên thị trường mà nhóm anh/chị đã từng trình bày.

Câu 2: Phân tích các bộ phận cấu thành văn hóa doanh nhân. Anh/chị hãy phân tích văn hóa doanh nhân của một doanh nhân mà anh, chị biết.

Câu 3: Nếu anh/chị là người quản lý anh/chị làm thế nào để hỗ trợ và thúc đẩy nhân viên làm việc?

Câu 4: Phân tích các nét đặc trưng hữu hình của doanh nghiệp. Lấy ví dụ minh họa về các nét đặc trưng hữu hình của doanh nghiệp mà nhóm anh/chị đã từng trình bày.

Câu 5: Đạo đức kinh doanh? Vai trò của đạo đức kinh doanh? Anh/chị hãy phân tích các khía cạnh thể hiện của đạo đức kinh doanh xem xét trong các chức năng của doanh nghiệp. Lấy các ví dụ về vi phạm đạo đức kinh doanh của các doanh nghiệp trên thị trường và phân loại vi phạm đó thuộc chức năng nào của quản trị doanh nghiệp.


Bài viết khác