Lich thi các môn học muộn của lớp LTK11 và thi học lại, có lý do

Lich thi các môn học muộn của lớp LTK11 và thi học lại, có lý do

LỊCH THI CÁC MÔN HỌC MUỘN CỦA CÁC LỚP LT K11 VÀ THI HỌC LẠI , CÓ LÝ DO

TT Môn thi  Khóa / Ngành / Lớp  Ca  Thời gian thi  Ghi chú  Số SV
1 Bản đồ học ĐHLTCQ QLĐĐ K1.02 Ca 2 S Thứ 6 24/3/2017 Học lại 1
2 Đăng ký thống kê đất đai ĐHLTCQ QLĐĐ K1.02 Ca 1 C Thứ 6 24/3/2017 Học lại 1
3 Lịch sử HTKT CĐ Liên thông kế toán K11 Ca 1 tối Thứ 7 08/04/2017 Thi học muộn 10
  Luật đất đai CĐ Liên thông QLĐĐ K11 Thi học muộn 7
  Phân tích HĐKD CĐ Kế toán K10 L2 có lý do 2
  Nguyên lý kế toán ĐH Kế toán K2.05 L2 có lý do 2
4 Kế toán TC 2 CĐ Liên thông kế toán K11 Ca 2 tối  Thứ 7 08/04/2017 Thi học muộn 11
  Kinh tế đầu tư CĐ Liên thông kế toán K11 Thi học muộn 9
  Trắc địa CĐ Liên thông QLĐĐ K11 Thi học muộn 5
  Nguyên lý Mác I CĐ Liên thông QLĐĐ K11 Thi L2 học muộn 1
  Đường lối CMĐCSVN CĐ Kế toán K10 L2 có lý do 1
  Bảo hiểm CĐ Kế toán K10 L1 có lý do 1
  Thống kê doanh nghiệp ĐH Kế toán K2.05 L2 có lý do 1
5 Kinh tế vi mô CĐ Liên thông kế toán K11 Ca 1 tối Chủ nhật 09/04/2017 Thi học muộn 9
  Soạn thảo văn bản CĐ Liên thông QLĐĐ K11 Thi học muộn 8
  Kinh tế quốc tế CĐ Kế toán K10 L1, L2 có lý do 2
  Kế toán 1 CĐ Liên thông kế toán K11 Thi L2 học muộn 2
  Thị trường CK CĐLT Kế toán K11 L2 có lý do 1
6 Kế toán công CĐ Kế toán K10 Ca 2 tối  Chủ nhật 09/04/2017 L2 có lý do 1
  Tài chính DN CĐ Liên thông sara K11 Thi học muộn 5
  Kế toán quản trị CĐ Kế toán K10 L2 có lý do 1
  Kế toán 3 CĐ Liên thông kế toán K11 Thi L2 học muộn 1
7 Nghiệp vụ KDXNK CĐ Kế toán K10 Ca 1 tối Thứ 7 15/04/2017 L1 có lý do 1
  Kiểm toán BCTC CĐ Kế toán K10 Thi lại kỳ 6 3
  Tiếng Anh chuyên ngành CĐ Liên thông kế toán K11 Thi L2 học muộn 1
8 Tài chính DN II CĐ Kế toán K10 Ca 2 tối  Thứ 7 15/04/2017 Thi L2 có lý do 1
  Nguyên lý Mác II CĐ Liên thông kế toán K11 Thi L2 học muộn 1

Lưu ý:       * Sinh viên thi buổi tối ca 1 có mặt lúc 19 giờ ;  ca 2 có mặt 20 giờ 30 phút  

 

 
 

 

 

 


Bài viết khác