LỊCH THI HỌC KỲ 3 ĐẠI HỌC KHÓA 4 ( ĐỢT 2)

LỊCH THI HỌC KỲ 3 ĐẠI HỌC KHÓA 4 ( ĐỢT 2)

LỊCH THI HỌC KỲ 3 ĐẠI HỌC KHÓA 4 ( ĐỢT 2)

TT Môn thi  Lớp / ngành  Ca  Thời gian thi  Số Ghi chú 
Thứ Ngày,tháng,năm phòng  
1 Tài chính doanh nghiệp 1 K.toán + QTKD  Ca 1 C Thứ 4 02/01/2019    
  Kinh tế lượng Kinh tế    
  Hóa sinh đại cương Thú y    
2 Quản trị học ĐC K.toán + K.tế + QTKD  Ca 1 C Thứ 6 04/01/2019    
  Mô học 2 Thú y   Yêu cầu:
3 Thống kê doanh nghiệp K.toán + QTKD  Ca 1 C Thứ 2 07/01/2019   Giảng viên dạy các
  Tài chính doanh nghiệp  Kinh tế   môn cung cấp đề
  Giải phẫu vật nuôi 1 Thú y   cương ôn tập khi đã
4 Hệ thống thông tin QL QTKD Ca 1 C Thứ 4 09/01/2019   kết thúc học phần
  Hóa sinh động vật Thú y    
5 Kế toán tài chính 1 Kế toán  Ca 1 C Thứ 6 11/01/2019    
  Kinh tế quốc tế Kinh tế + QTKD    
  Giải phẫu vật nuôi 2 Thú y    

Lưu ý:           * Sinh viên thi  buổi sáng ca 1 có mặt lúc 7 giờ   ; ca 2 có mặt lúc 8 giờ 30 phút   

 *  Buổi chiều ca 1 có mặt 13 giờ 15 phút ; ca 2 có mặt lúc 15 giờ  

 

 

 

 
 

 


Bài viết khác