THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 07 (Từ ngày 19 / 10 / 2020 đến ngày 25 / 10 / 2020) - HỌC KỲ 1 - 2020 - 2021

    THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 07 (Từ ngày 19 / 10 / 2020 đến ngày 25 / 10 / 2020) - HỌC KỲ 1 - 2020 - 2021

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 05 (Từ ngày 05 / 10 / 2020 đến ngày 11 / 10 / 2020) - HỌC KỲ 1 - 2020 - 2021

  1. Đại học liên thông: Bấm xem chi tiết tại đây
  2. Đại học chính quy H: Bấm xem chi tiết tại đây

Ghi chú:

  1. Môn Giáo dục quốc phòng - An ninh các lớp Đại học chính quy Huế học chung với nhau
  2. Lớp Kế toán K4.03 H đổi phòng học từ C1.1 sang C2.2 (Bắt đầu từ 19/10/2020)
  3. Lớp QTKD K4.02 H đổi phòng học từ C1.2 sang C2.3 (Bắt đầu từ 19/10/2020)

TT Tên file Kích thước file(MB) Thao tác
1 Tuần 7 - Liên thông_1-20-21 25.0811 Tải file
2 Tuần 4 H_1-2020-2021 24.1123 Tải file

Bài viết khác