THỜI KHOÁ BIỂU TÍN CHỈ KHOÁ 4, KHOÁ 5, KHOÁ 6 VÀ KHOÁ 7

THỜI KHOÁ BIỂU TÍN CHỈ KHOÁ 4, KHOÁ 5, KHOÁ 6 VÀ KHOÁ 7

Từ 18/01/2021-15/04/2021

- TIẾT 1 - Buối Sáng 07h00 phút

- TIẾT 1 - Buổi chiều 13h15 phút

Từ 16/04/2021-06/06/2021

- TIẾT 1 - Buối Sáng 06h45 phút

- TIẾT 1 - Buổi chiều 13h30 phút

THỜI GIAN HỌC 1 TIẾT 50 PHÚT

Chi tiết mỗi khoá xem dưới đây:

  1. Thời khoá biểu tín chỉ khoá 4
  2. Thời khoá biểu tín chỉ khoá 5
  3. Thời khoá biểu tín chỉ khoá 6
  4. Thời khoá biểu tín chỉ khoá 7

TT Tên file Kích thước file(MB) Thao tác
2 tck5 16.0596 Tải file
3 tck6 14.7314 Tải file
4 tck7 14.0781 Tải file
1 tck4 12.4824 Tải file

Bài viết khác