THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 04 (Từ ngày 28 / 09 / 2020 đến ngày 04 / 10 / 2020) - HỌC KỲ 1 - 2020 - 2021

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 04 (Từ ngày 28 / 09 / 2020 đến ngày 04 / 10 / 2020) - HỌC KỲ 1 - 2020 - 2021

  1. Đại học liên thông: Bấm xem chi tiết tại đây
  2. Đại học chính quy H: Bấm xem chi tiết tại đây

Ghi chú: Môn Giáo dục quốc phòng - An ninh các lớp Đại học chính quy Huế học chung với nhau


TT Tên file Kích thước file(MB) Thao tác
1 Tuần 4 - Liên thông_1-20-21 24.6787 Tải file
2 Tuần 1 H_1-20-21 24.0215 Tải file

Bài viết khác