THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 06 (Từ ngày 12 / 10 / 2020 đến ngày 18 / 10 / 2020) - HỌC KỲ 1 - 2020 - 2021

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 06 (Từ ngày 12 / 10 / 2020 đến ngày 18 / 10 / 2020) - HỌC KỲ 1 - 2020 - 2021

  1. Đại học liên thông: Bấm xem chi tiết tại đây
  2. Đại học chính quy H: Bấm xem chi tiết tại đây

Ghi chú:

  1. Môn Giáo dục quốc phòng - An ninh các lớp Đại học chính quy Huế học chung với nhau
  2. Đại học chính quy Khoá 7 đổi phòng học từ C2.5 sang D3.1, phòng C2.6 sang D3.2 (Bắt đầu từ 12/10/2020 đến 10/01/2021)
  3. Đại học chính quy Huế đổi phòng học từ D3.1 sang C2.5, phòng D3.2 sang C2.6 từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (từ 12/10/2020 đến 08/11/2020)

TT Tên file Kích thước file(MB) Thao tác
2 Tuần 3 H_1-2020-2021 24.0811 Tải file
1 Tuần 6 - Liên thông_1-20-21 24.8359 Tải file

Bài viết khác