THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 08 (Từ ngày 26 / 10 / 2020 đến ngày 01 / 11 / 2020) - HỌC KỲ 1 - 2020 - 2021

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 08 (Từ ngày 26 / 10 / 2020 đến ngày 01 / 11 / 2020) - HỌC KỲ 1 - 2020 - 2021

  1. Đại học liên thông: Nghỉ do bão lụt
  2. Đại học chính quy H: Bấm xem chi tiết tại đây

TT Tên file Kích thước file(MB) Thao tác
2 Tuần 5 H_1-2020-2021 24.0312 Tải file

Bài viết khác