THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 09 (Từ ngày 02 / 11 / 2020 đến ngày 08 / 11 / 2020) - HỌC KỲ 1 - 2020 - 2021

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 09 (Từ ngày 02 / 11 / 2020 đến ngày 08 / 11 / 2020) - HỌC KỲ 1 - 2020 - 2021

  1. Đại học liên thông: Bấm xem chi tiết tại đây
  2. Đại học chính quy H: Bấm xem chi tiết tại đây

TT Tên file Kích thước file(MB) Thao tác
1 Tuần 9 - Liên thông_1-20-21 24.9824 Tải file
2 Tuần 6 H_1-2020-2021 24.373 Tải file

Bài viết khác