TT Tên file Kích thước file(MB) Thao tác
3 Thông báo tổ chức học đáp ứng chuẩn đầu ra Ngoại ngữ và Tin học 114.7188 Xem nội dung file
1 Danh sách lớp Tiếng anh chuẩn đầu ra Khoá 5 19.5996 Tải file
2 Danh sách lớp Tin học chuẩn đầu ra Khoá 6 17.1309 Tải file

Bài viết khác