QUY CHẾ Đào tạo trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy (QC22, áp dụng từ K38)

QUY CHẾ Đào tạo trung cấp chuyên nghiệp

(Ban hành kèm theo Thông tư số 22 /2014/TT-BGDĐT ngày 09 tháng 7  năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

QUY CHẾ Đào tạo trung cấp chuyên nghiệp

(Ban hành kèm theo Thông tư số 22 /2014/TT-BGDĐT ngày 09 tháng 7  năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Xem chi tiết tại đây


Bài viết khác