Quy định thực tập tốt nghiệp đại học

Quy định thực tập tốt nghiệp đại học

(Ban hành kèm theo Quyết định số  904 /QĐ-ĐHKTNA  ngày 16/10 /2017

của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Nghệ An)


Bài viết khác