QUY ĐỊNH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP HỆ ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG

QUY ĐỊNH TỔ CHỨC VÀ  QUẢN LÝ, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP ĐỐI VỚI HỆ ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG 
(Ban hành theo Quyết định số 43  /QĐ-DHKTNA  ngày 2  / 2 /2015 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế  Nghệ An)

Áp dụng cho hệ Cao đẳng từ khóa 8

 

QUY ĐỊNH TỔ CHỨC VÀ  QUẢN LÝ, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP ĐỐI VỚI HỆ ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG 
(Ban hành theo Quyết định số 43  /QĐ-DHKTNA  ngày 2  / 2 /2015 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế  Nghệ An)

Áp dụng cho hệ Cao đẳng từ khóa 8

Xem chi tiết tại đây

 


Bài viết khác