Một số giải pháp tăng cường đảm bảo quyền của nữ lao động di trú từ nông thôn đến thành thị ở Việt Nam hiện nay

    Nữ lao động di trú từ nông thôn đến thành thị ở Việt Nam hiện nay là nhóm xã hội dễ bị tổn thương rất cần thiết có các giải pháp bảo đảm quyền một cách tốt nhất. Các giải pháp đặt ra phải xuất phát từ những giải pháp chung mang tính chất là các quan điểm, định hướng. Đồng thời, phải tập trung sâu vào các giải pháp mang tính chất cụ thể tăng cường bảo đảm các quyền đặc trưng của nữ lao động di trú bao gồm tăng cường các quyền: Quyền làm việc và quyền liên quan đến quyền làm việc; Quyền tự do cư trú và quyền có nơi ở; Quyền được bảo vệ về thể chất, tình dục, cảm xúc và tinh thần; Quyền được chăm sóc sức khỏe; Quyền được hưởng an sinh xã hôi và Quyền liên quan đến thành viên trong gia đình họ mà cụ thể là quyền của con cái họ.

 

 

 


Bài viết khác