KẾ HOẠCH HỌC THUẬT CẤP TỔ CÔ THẢO (LUẬT)

KHOA CƠ SỞ

TỔ KHOA HỌC XÃ HỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                     Vinh, ngày 17 tháng 04 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

(Về việc tổ chức học thuật cấp Tổ)

 

Kính gửi:   

                    - Phòng Quản lý Khoa học và hợp tác quốc tế

                    - BCN khoa Cơ sở

 

Để thực hiện nhiệm vụ được giao theo kế hoạch của khoa năm học 2016-2017; thực hiện kế hoạch hành động của tổ năm học 2016-2017; thực hiện các nhiệm vụ của giảng viên theo quy định của luật giáo dục. Tổ Khoa học xã hội khoa Cơ sở  lên Kế hoạch tổ chức Học thuật cấp tổ về chủ đề Điểm mới trong chế định hợp đồng theo Bộ luật dân sự 2015”    

1. Mục đích buổi học thuật

- Giới thiệu sơ lược Bộ luật dân sự 2015 có hiệu lực từ ngày 01/01/2017.

- Chỉ ra các điểm mới của chế định Hợp đồng trong Bộ luật dân sự 2015 từ đó để các giảng viên trong tổ Khoa học xã hội có sự so sánh với quy định cũ trong Bộ luật dân sự 2005 nhằm phục vụ cho công tác giảng dạy.

2. Người thực hiện:

          Nguyễn Thị Thảo– Giảng viên Tổ khoa học xã hội Khoa Cơ sở

3. Ban chỉ đạo:

          Ban chủ nhiệm khoa Cơ sở

4. Nội dung chính của học thuật

1. Giới thiệu sơ lược về Bộ luật dân sự 2015.

2. Đưa ra các điểm mới của chế định Hợp đồng trong Bộ luật dân sự 2015

3. Giải quyết tình huống pháp luật về hợp đồng

4. Đối tượng tham gia

          - Khách mời:    Đại diện phòng KH và HTQT

                                   Hội đồng khoa học cấp khoa

          - Toàn bộ giảng viên tổ khoa học xã hội

5. Thời gian dự kiến

14h30 Chiều ngày 21 tháng 04 năm 2017

6. Địa điểm

Phòng E3.06 – Trường ĐH Kinh tế Nghệ An

 

Ý KIẾN CỦA P.QLKH VÀ HTQT

 

Ý KIẾN CỦA BCN KHOA

P. Trưởng khoa

 

 

 

 

Phan Thanh Bình

       NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH

                 

 

 

 

 

 

     Nguyễn Thị Thảo


Bài viết khác