Kế hoạch học thuật cấp tổ tháng 4/2019

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGHỆ AN

KHOA CƠ SỞ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Vinh, ngày  01 tháng 4 năm 2019

 

KẾ HOẠCH SINH HOẠT HỌC THUẬT CẤP TỔ

 

                  Kính gửi:   - Phòng quản lý khoa học và hợp tác quốc tế

           - BCN khoa Cơ sở

        Thực hiện kế hoạch của khoa năm học 2018-2019, thực hiện kế hoạch hành động của tổ KHTN năm học 2018-2019, thực hiện các nhiệm vụ của giảng viên theo quy định của luật giáo dục, tổ Khoa học tự nhiên- Khoa Cơ sở lên kế hoạch tổ chức học thuật cấp tổ với chủ đề: KHẮC PHỤC HIỆN TƯỢNG XOAY VÒNG TRONG BÀI TOÁN VẬN TẢI

1. Mục đích yêu cầu của học thuật

1.1. Mục đích: Trình bày về  bài toán vận tải suy biến; giải thích hiện tượng suy biến và nêu ví dụ xoay vòng trong bài toán vận tải. Giới thiệu cách xây dựng bài toán nhiễu để khắc phục hiện tượng xoay vòng khi dùng thuật toán thế vị giải bài toán vận tải.

1.2. Yêu cầu

       Học thuật có chất lượng và hàm lượng khoa học giúp cho các giảng viên trong tổ bổ sung kiến thức trong quá trình tự học để nâng cao trình độ.

2. Nội dung học thuật

       - Trình bày về  bài toán vận tải suy biến; giải thích hiện tượng suy biến và nêu ví dụ xoay vòng trong bài toán vận tải.

       - Giới thiệu cách xây dựng bài toán nhiễu để khắc phục hiện tượng xoay vòng khi dùng thuật toán thế vị giải bài toán vận tải. Các ví dụ.

       - Trao đổi chuyên môn của tổ về các nội dung nêu trên

3. Đối tượng tham gia

        Giảng viên tổ Khoa học tự nhiên - Khoa Cơ sở

4. Thời gian dự kiến tổ chức

        8h00, sáng ngày 26 tháng 4 năm 2019.

5. Địa điểm tham gia chương trình

        Phòng hội thảo Tầng 3 nhà A - Trường ĐH Kinh tế Nghệ An

6. Dự kiến thành phần, số lượng người tham dự

       - Đại diện phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác quốc tế

       - Đại diện BCN Khoa Cơ sở

       - Toàn bộ Giảng viên tổ Khoa học tự nhiên

7. Chương trình học thuật

       - Ổn định tổ chức, giới thiệu đại biểu và thông qua chương trình học thuật

       - Phát biểu đề dẫn

       - Trình bày học thuật: ThS. Trần Hà Lan– GV tổ KHTN- Khoa Cơ Sở.

       - Thảo luận

       - Tổng kết

8. Phân công nhiệm vụ và đề nghị phối hợp thực hiện

        Đề nghị Phòng Quản lý cơ sở vật chất, phòng Hành chính phối hợp tạo điều kiện thuận lợi về các thiết bị hỗ trợ như máy chiếu, điện sáng, phòng tổ chức học thuật và nước uống.

P.QLKH&HTQT

TRƯỞNG PHÒNG

 

Nguyễn Công Trường

TRƯỞNG KHOA CƠ SỞ

 

 

Bùi Đình Thắng

    TỔ TRƯỞNG BỘ MÔN

 

 

Trần Hà Lan


Bài viết khác