BÀI GIẢNG, GIÁO ÁN

  • NHẬN DIỆN BẢN CHẤT CỦA CHỦ NGHĨA TƯ BẢN NGÀY NAY

    TCCSĐT - Đứng trước những thay đổi của chủ nghĩa tư bản, nhiều người cho rằng xã hội tư bản hiện nay không còn giống xã hội tư bản thế kỷ XIX và đầu thế kỷ XX như C. Mác - Ph. Ăng-ghen và V.I. Lê-nin mô tả nữa. Người ta tuyên bố học thuyết giá trị thặng dư của C. Mác đã cáo chung và rằng, chủ nghĩa tư bản đã phát triển lên một bước mới và không còn là nó nữa.

     

 1