Giới thiệu chung

  • KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ VƯƠN LÊN ĐỂ PHÁT TRIỂN

    KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ VƯƠN LÊN ĐỂ PHÁT TRIỂN

    Khoa Lý luận Chính trị của trường Đại học Kinh tế Nghệ An được thành lập ngày 15 tháng 9 năm 2014 theo Quyết định số 243/QĐ-ĐHKT của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế Nghệ An trên cơ sở bộ môn Lý luận Chính trị thuộc trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Nghệ An.

 1