Nội dung ôn thi học phần Lịch sử các học thuyết kinh tế K9

Bộ môn Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin, Lịch sử các học thuyết kinh tế và xã hội học - Khoa Lý luận chính trị, thông báo tới các sinh viên K9 nội dung ôn thi học phần: Lịch sử các học thuyết Kinh tế cụ thể như sau: 

Trường Đại học Kinh tế Nghệ An

KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

 

NỘI DUNG ÔN TẬP THI HỌC PHẦN

LỊCH SỬ CÁC HỌC THUYẾT KINH TẾ K9

I. Phần tự luận ( 1 câu: 5 điểm)

  1. Lý thuyết giá trị - lao động của D.Ricardo

  2. Tư tưởng tự do kinh tế của A.Smith

  3.  Lý thuyết cân bằng thị trường của Leon Wallras

  4. Lý thuyết việc làm của J.M.Keynes

  5. Vai trò của nhà nước trong nền kinh tế thị trường xã hội

II. Phần trắc nghiệm: ( 25 câu: 5 điểm)

Giáo trình Lịch sử các học thuyết kinh tế  (năm 2013)

 

                                                                                         Ngày 12 tháng 10 năm 2014

                                                         Phó Trưởng Khoa                          Trưởng Bộ môn                                              

          (Đã ký)                                          (Đã ký)

                 Ths. Trần Thị Bình                     Ths. Nguyễn Thị Tùng

   Tải nội dung ôn tập tại đây


Bài viết khác