Điểm sinh viên viết tiểu luận học phần Môn đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh - Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Khoa lý luận chính trị Trường Đại học Kinh tế Nghệ An thông báo điểm sinh viên viết tiểu luận cụ thể như sau:

KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

BỘ MÔN TTHCM - ĐLCM CỦA ĐCSVN

----------------------

 

BẢNG ĐIỂM SINH VIÊN VIẾT TIỂU LUẬN

Môn đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

TT

HỌ VÀ TÊN

LỚP

Điểm

1

Nguyễn Thị Thanh Trà

ĐHKT K2.01

9.0

2

Trần Thị Trà

ĐH KT K2.01

9.0

3

Đặng Thị Thùy

ĐH KT K2.01

9.0

4

Dương Thị Oanh

ĐHKT K2.03

9.0

5

Lê Thị Quỳnh

ĐHKT K2.03

9.0

6

Ngô Thị Mỹ Linh

ĐHKT K2.03

9.0

7

Nguyễn Thị Linh

ĐHKT K2.04

8.0

8

Nguyễn Thị Long

ĐHKT K2.04

9.0

9

Lương Thị Nhàn

ĐHKT K2.04

9.0

10

Lương Thị Bích Hoa

ĐHKT k2.05

9.0

11

Nguyễn Thị Duyên

ĐHKT K2.05

8.0

12

Nguyễn Phi Yến

ĐHKT K2.06

8.0

13

Nguyễn Khánh Linh

ĐHKT K2.06

9.0

14

Hồ Thị Thơm

ĐHKT K2.06

9.0

15

Trần Thị Hường

ĐH KT K2.07

9.0

16

Lê Vĩnh Tuyên

ĐHKT K2

9.0

 

 

TRƯỞNG KHOA

(đã ký)

TS. Trần Thị Bình

    Vinh, ngày 25 tháng 10 năm 2017

PHÓ BỘ MÔN

(đã ký)

Ths. Nguyễn Khánh Ly

 

 


Bài viết khác