Điểm tiểu luận học phần Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

BỘ MÔN TƯ TƯỞNG - ĐƯỜNG LỐI

                                                                                 Vinh, ngày 15 tháng 12 năm 2016

                                   ĐIỂM TIỂU LUẬN ĐẠI HỌC K1 VÀ CAO ĐẲNG K10

                       HỌC PHẦN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

TT

HỌ VÀ TÊN

LỚP

ĐIỂM KẾT

1

Đặng Quốc Toàn

CĐ K10.01

7

2

Phạm Hoài Thương

CĐ K10.01

8

3

Nguyễn Hải Quỳnh Anh

CĐ K10.02

8

4

Trần Thị Hiền

CĐ K10.02

9

5

Phạm Thị Hoa

ĐHKT K1.01

9

6

Nguyễn Thị Anh

ĐHKT K1.04

7

7

Ngô Thị Phương Anh

ĐHKT K1.04

9

8

Sư Lê Tú Anh

ĐHKT K1.04

8

9

Đậu Thị Thanh Thảo

ĐHKT K1.04

7

10

Nguyễn Thị Huyền Anh

ĐHKT K1.03

8

11

Đặng Thị Hà

ĐHKT K1.03

6

12

Đinh Thị Linh

ĐHKT K1.03

8

13

Đào Thị Như Thủy

ĐHKT K1.03

7

14

Nguyễn Thị Thùy Linh B

ĐHKT K1.02

7

15

Phan Thị Mai

ĐHKT K1.02

7

(Danh sách này gồm có 15 sinh viên)

 

         Phó Bộ môn

           (Đã ký)

ThS. Nguyễn Khánh Ly

         Trưởng Khoa

             (Đã ký)

NGƯT.TS. Nguyễn Thị Lan

         

 

 


Bài viết khác