Điểm tiểu luận học phần Lịch sử các học thuyết kinh tế

  KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ                                        

  BỘ MÔN NL & LSCHTKT

                                                     BẢNG ĐIỂM SINH VIÊN VIẾT TIỂU LUẬN

                                                         Môn Lịch sử các học thuyết kinh tế

TT

HỌ VÀ TÊN

LỚP

ĐIỂM

1

Nguyễn  Thị Oanh

KTK3.01

9

2

Lê Thị Quỳnh

KTK3.02

9

3

Nguyễn Thị Phương

KTK3.02

9

4

Vi Thị Đào

KTK3.01

9

5

Nguyễn Thị Quế Lâm

KTK3.03

8

6

Phan Thị Thùy Linh

KTK3.04

9

7

Hoàng Thị Hiền Lương

KTK3.05

8

8

Bùi Thị Nhật Uyên

QTK3.01

9

9

Hoàng Trọng Tuấn

QTK3.02

8

10

Nguyễn Văn Lâm

QTK3.02

9

11

Lê Thị Hoài Thương

QTK3.02

9

12

Ngô Thị Xuyến

QTK3.02

9

                                                                                                                      Ngày 24  tháng 10 năm 2017

                                  Trưởng Khoa                                                              Trưởng Bộ Môn

                                      (Đã ký)                                                                             (Đã ký)

                             TS. Trần Thị Bình                                                          TS. Nguyễn Thị Tùng

 


Bài viết khác